Informácie o spôsobe získavania informácií

  1. Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca OcÚ Ihľany, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári.
  2. Osobne v kancelárii  na poschodí - podateľni Obecného úradu v Ihľanoch
  3. Písomne poštou
  4. Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: ocuihlany@gmail.com

Žiadosť o sprístupnenie informácii Zobrazit