Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 367
TÝŽDEŇ: 1330
CELKOM: 587311

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Ihľany

Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život!

 

 

31. októbra – 1. novembra 2020

(sobota-nedeľa)

v Základnej škole Ihľany

 

 7,00 -12,00 hod. a 13,00 - 21,30 hod.

prebehne prvé celoplošné testovanie

na COVID-19

 

 

Ako prebieha testovanie?

Jednotlivé kroky, ktoré absolvujete:

 

KROK 1

VSTUP DO ODBERNÉHO MIESTA

 • Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky
 • Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

 

KROK 2

REGISTRÁCIA

 • Určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom.
 • Pracovník vyplní formulár potrebný na registráciu.
 • Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.

 

KROK 3

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE

 • Vstúpte do označenej prípravnej miestnosti.
 • Pristúpte k odpadkovému košu, vyfúkajte si nos a odkašlite do vreckovky.
 • Zahoďte vreckovku do pripraveného koša!!!

 

KROK 4

ODBER

 • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

 

KROK 5

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

 • Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore s označením „Čakacia miestnosť“
 • Doba čakanie je cca 15-30 minút
 • Je prísne zakázané počas čakania opustiť čakaciu miestnosť!

 

KROK 6

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
 • Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.
 • Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
 • Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

 

KROK 7

ODCHOD Z ODBERNÉHO MIESTA

 • Odchádzate z odberného miesta podľa vyznačenia, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

 

 

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY

Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť druhého kola celoplošného testovania o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Zodpovedným prístupom k testovaniu urobíte správnu vec.

 

SOM POZITÍVNY

 1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí, ktorí nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne v krátkom čase minister dopravy.
 2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.
 3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
 4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
 5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.
 6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).
 7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
 8. Nikam necestujte.
 9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.
 10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.

 

Inštruktážne video: Ako prebieha testovanie:

https://youtu.be/oTKriurg7Co

 

 

 

Leták

Leták 2

 

 

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle  č. 138/2019 Z.  z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, to od nadobudnutia jeho účinnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  zverejňujeme informáciu  o voľnom pracovnom  mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa  zamestnávateľa:        Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany,

                                                                        IČO: 00326241

 

Kategória voľného pracovného miesta:                     odborný zamestnanec – 1 pracovné miesto
Podkategória:                                                                    školský špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg

                                         

                                                            

Predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z.  z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a to od nadobudnutia jeho účinnosti, a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

 

Požadovaným stupňom vzdelania pre odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 

Za odborného zamestnanca je naďalej  považovaný  aj  školský  špeciálny  pedagóg,  ďalej školský  psychológ,  sociálny  pedagóg, a liečebný pedagóg, pričom kvalifikácia a výkon odborných činností týchto zamestnancov je určovaná príslušným právnym predpisom. Odborní zamestnanci v MŠ zabezpečujú individuálny prístup k dieťaťu z MRK tak, aby v MŠ prospievalo a bolo začlenené do spoločných vzdelávacích aktivít s kolektívom ostatných detí v MŠ.

 

Pracovný pomer na dobu:     určitú, deň nástupu 2.11.2020

 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona  č. 138/2019 Z.  z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, to od nadobudnutia jeho účinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis - Europass
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • v prípade úspešnosti vo VK/VP Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte

 

najneskôr do  22. 10. 2020 do 15:00 hod na adresu:

 

Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

 

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad č.94, 059 94  Ihľany.  Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov,   ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

Výberové konanie   sa   uskutoční

 

dňa 28.10.2020 v čase  od  11 hod. na pozíciu školský sociálny pedagóg

dňa 28.10.2020 v čase od 13 hod. na pozíciu sociálny pedagóg

 

na pozíciu školský špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg v  budove  Obecného úradu  obce Ihľany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

 

 

 

 


 

 

 

 

Dôležité oznamy  - KORONAVÍRUS - COVID 19

 
 

 

 

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 678

z 22. októbra 2020

 

 

k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu

v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

 

Číslo:  23046/2020

Predkladateľ:  predseda vlády

 

 

Vláda

 

A.    obmedzuje

 

A.1.       podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších  predpisov  v územných  obvodoch  okresov  Námestovo,  Tvrdošín, Dolný  Kubín  a Bardejov  slobodu  pohybu   a pobytu  zákazom  vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 

1.  cestu  do  a zo  zamestnania  a cestu  na  výkon  podnikateľskej  činnosti  alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom   RT-PCR   testu   alebo   antigénového   testu   certifikovanému na území  Európskej  únie  na  ochorenie  COVID-19  vykonaným  najviac

24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia,

 

2.  cestu  do  a zo  zamestnania  a cestu  na  výkon  podnikateľskej  činnosti  alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom   RT-PCR   testu   alebo   antigénového   testu   certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

 

3.  cestu    v nevyhnutnom    rozsahu    za    účelom    obstarania    nevyhnutných základných  životných  potrieb  (nákup  potravín,  liekov  a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív  a ďalších  potrieb  pre  zvieratá,  zabezpečenie  starostlivosti  o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

 

 

4.  cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných  zariadení,  cesty  na  poštu,  do  prevádzok  poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej   kontroly,   kľúčovej   služby   a očnej   optiky   osobou   ktorá   sa preukáže  negatívnym  výsledkom  RT-PCR  testu  alebo  antigénového  testu certifikovanému   na   území   Európskej   únie   na   ochorenie   COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

 

5.  cestu  za  účelom  obstarania  nevyhnutných  základných  životných  potrieb podľa bodu 3 pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,

 

6.  cestu  do  zdravotníckeho  zariadenia  za  účelom  neodkladného  lekárskeho vyšetrenia,  vrátane  sprevádzania  blízkou  osobou  alebo príbuzným  a  cestu späť,

 

7.  cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

 

     8.  cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

 

      9.  cestu  za  účelom  starostlivosti  o blízku  osobu  alebo  príbuzného,   ktorý

je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

 

10.  cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

 

11.  cestu   osoby,   ktorej   zdravotný   stav   alebo   zdravotná   kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

 

12.  cestu   za   účelom   pobytu   v prírode   v extraviláne   obce   v rámci   okresu, ak ju vykonáva  osoba,  ktorá  sa  preukáže  negatívnym  výsledkom  RT-PCR testu  alebo  antigénového  testu  certifikovanému  na  území  Európskej  únie na ochorenie  COVID-19  vykonaným  najviac  24  hodín  pred  platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

 

13.  cestu  maloletého  dieťaťa  do  a  zo  zariadenia  starostlivosti  o deti  do  troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

 

14.  doprevádzanie  maloletého  dieťaťa  do  a  zo  zariadenia  starostlivosti  o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého  ročníka  za  účelom  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky  a cestu späť,  ak  ju  vykonáva  osoba,  ktorá  sa  preukáže  negatívnym  výsledkom RT-PCR   testu   alebo   antigénového   testu   certifikovanému   na   území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou  zákazu  podľa  tohto  uznesenia  alebo  vykonaným  počas  trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

 

       15.  dojazd do bydliska do 25. októbra 2020,

 

A.2.       podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších   predpisov   na   území   Slovenskej   republiky,   okrem   územných obvodoch  okresov  Námestovo,  Tvrdošín,  Dolný  Kubín  a Bardejov  slobodu pohybu  a pobytu  zákazom  vychádzania  od  24.  októbra 2020  do  1.  novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 

1.  cestu  do  a zo  zamestnania  a cestu  na  výkon  podnikateľskej  činnosti  alebo inej obdobnej činnosti,

 

2.  cestu    v nevyhnutnom    rozsahu    za    účelom    obstarania    nevyhnutných základných  životných  potrieb  (nákup  potravín,  liekov  a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív  a ďalších  potrieb  pre  zvieratá,  zabezpečenie  starostlivosti  o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

 

3.  cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných  zariadení,  cesty  na  poštu,  do  prevádzok  poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,

 

     4.  cestu  za  účelom  obstarania  nevyhnutných  základných  životných  potrieb

podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,

 

5.  cestu  do  zdravotníckeho  zariadenia  za  účelom  neodkladného  lekárskeho vyšetrenia,  vrátane  sprevádzania  blízkou  osobou  alebo príbuzným  a  cestu späť,

 

6.  cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

 

    7.  cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

 

     8.  cestu  za  účelom  starostlivosti  o blízku  osobu  alebo  príbuzného,   ktorý

je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

 

9.  cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

 

10.  pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej   republiky   Bratislavy   a Košíc   v extraviláne   v rámci   územia mesta,

 

11.  cestu  maloletého  dieťaťa  do  a zo  zariadenia  starostlivosti  o deti  do  troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

 

12.  doprevádzanie  maloletého  dieťaťa  do  a  zo  zariadenia  starostlivosti  o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej  školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

 

        13.  dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;

 

 

B.    ukladá predsedovi vlády

B.1.        zabezpečiť  uverejnenie  tohto  uznesenia  vlády  v  Zbierke  zákonov  Slovenskej republiky bezodkladne ministerke kultúr

B.2.        zabezpečiť  vyhlásenie  prijatia  tohto  uznesenia  vlády  vo  vysielaní  Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne členom vlády

B.3.        prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1  a A.2 tohto uznesenia v čo najkratšom čase priebežne.

 

 

Vykonajú:      členovia vlády

Na vedomie:  prezidentka SR predseda Národnej rady SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


  

Novinky

13.10.2020 - 29.10.2020

Návrh programu OZ konaného dňa 16.10.2020

Detail Úradná tabuľa

12.06.2020

Zámer prevodu majetu predajom - Stanislav Mišalko, Marta Mišalková

Detail Informácie o predaji, prevode a nájme majetku

18.05.2020

Majetkové priznanie

Detail Úradná tabuľa

02.04.2020

Návrh programu OZ - 6.4.2020

Detail Úradná tabuľa

24.03.2020

OZNAM PRE OBČANOV

• Po návrate zo zahraničia dodržiavať povinnú 14 – dňovú karanténu • Ak sa vráti nejaký člen Vašej rodiny zo zahraničia, všetci spolubývajúci majú povinnosť 14 – dňovej karantény • Ak sa vyberiete na nákup, odporúča sa nosiť ochranné rúško a rukavice • V prípade zdravotných problémov kontaktujte svojho lekára telefonicky • Ak nemusíte nevychádzajte z domu Za nedodržanie nariadení a opatrení Vlády Slovenskej republiky v súvislosti so koronavírusom SARS CoV -19 hrozí vysoká finančná pokuta. Žiadam Vás o ohľaduplnosť a rešpektovanie týchto opatrení až do ich odvolania Milé mamičky. Chcem Vás aj touto cestou poprosiť, aby ste rešpektovali nariadenia, ktoré sa týkajú návštev u detskej lekárky. To, že každý má prísť s rúškom a v sprievode zdravého doprovodu, to už všetci vieme. Najnovším opatrením je nariadenie, že návšteva u lekárky musí byť prekonzultovaná najprv po telefóne. Až na pokyn p.lekárky môžte navštíviť ambulanciu. Z toho vyplýva, že aj keď budete stáť pred ambulanciou, budete musieť najprv telefonovať. Prosím, rešpektujte toto nariadenie. Pre istotu t.č. na ambulanciu MUDr. Milkovej 052/45 88 148. Prosím zdieľajte pre lepšiu infotmáciu.

Detail Aktuality

09.03.2020

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Detail Úradná tabuľa

02.03.2020

Územný plán obce Ihľany

Detail Úradná tabuľa