Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 57
TÝŽDEŇ: 57
CELKOM: 586038

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Ihľany

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle  č. 138/2019 Z.  z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, to od nadobudnutia jeho účinnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  zverejňujeme informáciu  o voľnom pracovnom  mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa  zamestnávateľa:        Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany,

                                                                        IČO: 00326241

 

Kategória voľného pracovného miesta:                     odborný zamestnanec – 1 pracovné miesto
Podkategória:                                                                    školský špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg

                                         

                                                            

Predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z.  z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a to od nadobudnutia jeho účinnosti, a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

 

Požadovaným stupňom vzdelania pre odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 

Za odborného zamestnanca je naďalej  považovaný  aj  školský  špeciálny  pedagóg,  ďalej školský  psychológ,  sociálny  pedagóg, a liečebný pedagóg, pričom kvalifikácia a výkon odborných činností týchto zamestnancov je určovaná príslušným právnym predpisom. Odborní zamestnanci v MŠ zabezpečujú individuálny prístup k dieťaťu z MRK tak, aby v MŠ prospievalo a bolo začlenené do spoločných vzdelávacích aktivít s kolektívom ostatných detí v MŠ.

 

Pracovný pomer na dobu:     určitú, deň nástupu 2.11.2020

 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona  č. 138/2019 Z.  z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, to od nadobudnutia jeho účinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:
  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis - Europass
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • v prípade úspešnosti vo VK/VP Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte

 

najneskôr do  22. 10. 2020 do 15:00 hod na adresu:

 

Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

 

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad č.94, 059 94  Ihľany.  Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov,   ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

Výberové konanie   sa   uskutoční

 

dňa 28.10.2020 v čase  od  11 hod. na pozíciu školský sociálny pedagóg

dňa 28.10.2020 v čase od 13 hod. na pozíciu sociálny pedagóg

 

na pozíciu školský špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg v  budove  Obecného úradu  obce Ihľany a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

 

 

 

 


 

 

 

 

Dôležité oznamy  - KORONAVÍRUS - COVID 19

 
 
1

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

 


  

Novinky

13.10.2020 - 29.10.2020

Návrh programu OZ konaného dňa 16.10.2020

Detail Úradná tabuľa

12.06.2020

Zámer prevodu majetu predajom - Stanislav Mišalko, Marta Mišalková

Detail Informácie o predaji, prevode a nájme majetku

18.05.2020

Majetkové priznanie

Detail Úradná tabuľa

02.04.2020

Návrh programu OZ - 6.4.2020

Detail Úradná tabuľa

24.03.2020

OZNAM PRE OBČANOV

• Po návrate zo zahraničia dodržiavať povinnú 14 – dňovú karanténu • Ak sa vráti nejaký člen Vašej rodiny zo zahraničia, všetci spolubývajúci majú povinnosť 14 – dňovej karantény • Ak sa vyberiete na nákup, odporúča sa nosiť ochranné rúško a rukavice • V prípade zdravotných problémov kontaktujte svojho lekára telefonicky • Ak nemusíte nevychádzajte z domu Za nedodržanie nariadení a opatrení Vlády Slovenskej republiky v súvislosti so koronavírusom SARS CoV -19 hrozí vysoká finančná pokuta. Žiadam Vás o ohľaduplnosť a rešpektovanie týchto opatrení až do ich odvolania Milé mamičky. Chcem Vás aj touto cestou poprosiť, aby ste rešpektovali nariadenia, ktoré sa týkajú návštev u detskej lekárky. To, že každý má prísť s rúškom a v sprievode zdravého doprovodu, to už všetci vieme. Najnovším opatrením je nariadenie, že návšteva u lekárky musí byť prekonzultovaná najprv po telefóne. Až na pokyn p.lekárky môžte navštíviť ambulanciu. Z toho vyplýva, že aj keď budete stáť pred ambulanciou, budete musieť najprv telefonovať. Prosím, rešpektujte toto nariadenie. Pre istotu t.č. na ambulanciu MUDr. Milkovej 052/45 88 148. Prosím zdieľajte pre lepšiu infotmáciu.

Detail Aktuality

09.03.2020

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Detail Úradná tabuľa