Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 74
TÝŽDEŇ: 2111
CELKOM: 595691

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Ihľany

 

Obec Ihľany

 

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

Základná škola, Ihľany 127

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
 • vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 04.12.2020 na adresu Obec Ihľany, 059 94  Ihľany 94. Obálku označte „Výberové konanie – Základná škola, Ihľany 127 – NEOTVÁRAŤ“. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.

 

 

 

 

 

 

Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život!

 

 

7. novembra – 8. novembra 2020

(sobota-nedeľa)

v Základnej škole Ihľany

 

 8,00 -12,00 hod. a 12,45 - 20,00 hod.

prebehne druhé celoplošné testovanie

na COVID-19

 

Dôležité upozornenie:

Druhého kola celoplošného testovania sa môžu zúčastniť aj tie osoby, ktoré sa nezúčastnili prvého kola celoplošného testovania.

V domácnosti, kde sa nachádza pozitívne testovaná osoba, musí ostať v karanténe celá domácnosť, na testovaní sa títo občania zúčastniť nesmú!!!

 

Ako prebieha testovanie?

Jednotlivé kroky, ktoré absolvujete:

 

KROK 1

VSTUP DO ODBERNÉHO MIESTA

 • Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujte ruky
 • Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii.

 

KROK 2

REGISTRÁCIA

 • Určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom.
 • Pracovník vyplní formulár potrebný na registráciu.
 • Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku.

 

KROK 3

PRÍPRAVA NA TESTOVANIE

 • Vstúpte do označenej prípravnej miestnosti.
 • Pristúpte k odpadkovému košu, vyfúkajte si nos a odkašlite do vreckovky.
 • Zahoďte vreckovku do pripraveného koša!!!

 

KROK 4

ODBER

 • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo.
 • Zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou.

 

KROK 5

ČAKANIE NA VÝSLEDKY

 • Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore s označením „Čakacia miestnosť“
 • Doba čakanie je cca 15-30 minút
 • Je prísne zakázané počas čakania opustiť čakaciu miestnosť!

 

KROK 6

ODOVZDANIE VÝSLEDKOV

 • Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku.
 • Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz.
 • Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu.
 • Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

 

KROK 7

ODCHOD Z ODBERNÉHO MIESTA

 • Odchádzate z odberného miesta podľa vyznačenia, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

 

 

MÁM VÝSLEDKY, ČO ĎALEJ?

SOM NEGATÍVNY

Odporúčame vám opätovne sa zúčastniť druhého kola celoplošného testovania o 7 dní, nakoľko môžete byť v štádiu ochorenia, kedy sa infekcia ešte neprejavila. Zodpovedným prístupom k testovaniu urobíte správnu vec.

 

SOM POZITÍVNY

 1. Čo najskôr po získaní výsledku sa presuňte do domácej 10-dňovej karantény. Tí, ktorí nechcú absolvovať karanténu v domácom prostredí, budú môcť absolvovať karanténu v súkromnom hotelovom zariadení, ktoré bude prispôsobené na režim karantény. Viac informácií o zariadeniach poskytne v krátkom čase minister dopravy.
 2. O výsledku testu informujte svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS.
 3. O výsledku testu informujte aj všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dní pred odberom. Požiadajte ich, aby rovnako absolvovali celoplošné testovanie alebo sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej 10-dňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.
 4. Denne sledujte vlastné príznaky typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.
 5. V prípade objavenia sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.
 6. Dodržujte prísnu hygienu rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).
 7. Nestretávajte sa s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.
 8. Nikam necestujte.
 9. Neprijímajte návštevy v bydlisku alebo v mieste Vašej karantény.
 10. Karanténu môžete opustiť po 10 dňoch za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. U mnohých osôb pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.

 

Inštruktážne video: Ako prebieha testovanie:

https://youtu.be/oTKriurg7Co

 

 

 

Leták

Leták 2

 

 

HARMONOGRAM TESTOVANIA

Sobota 7. 11. 2020

Čas testovania

Číslo domu

8,00-9,00

1-43

9,00-10,00

47-65

10,00-11,00

66-78

11,00-12,00

80-101

12,00-12,45

PRESTÁVKA

12,45-14,00

Dôchodcovia, tehotné ženy, zdravotne znevýhodnení

14,00-15,00

104-111

15,00-16,00

112-122

16,00-17,00

124-143

17,00-17,30

PRESTÁVKA

17,30-19,00

144-169

19,00-20,00

170-172

 

Nedeľa 8. 11. 2020

Čas testovania

Číslo domu

8,00-9,00

173-175

9,00-10,00

176-181

10,00-11,00

182-218

11,00-12,00

226-240

12,00-12,45

PRESTÁVKA

12,45-14,00

Dôchodcovia, tehotné ženy, zdravotne znevýhodnení

14,00-15,00

241-249

15,00-16,00

250-264

16,00-17,00

265-274

17,00-17,30

PRESTÁVKA

17,30-19,00

278-288

19,00-20,00

289-294

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

V zmysle  č. 138/2019 Z.  z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, to od nadobudnutia jeho účinnosti a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  zverejňujeme informáciu  o voľnom pracovnom  mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

 

Názov a adresa  zamestnávateľa:        Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany,

                                                                        IČO: 00326241

 

Kategória voľného pracovného miesta:                     odborný zamestnanec – 1 pracovné miesto
Podkategória:                                                                    školský špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg

                                         

                                                            

Predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z.  z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a to od nadobudnutia jeho účinnosti, a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

 

Požadovaným stupňom vzdelania pre odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 

Za odborného zamestnanca je naďalej  považovaný  aj  školský  špeciálny  pedagóg,  ďalej školský  psychológ,  sociálny  pedagóg, a liečebný pedagóg, pričom kvalifikácia a výkon odborných činností týchto zamestnancov je určovaná príslušným právnym predpisom. Odborní zamestnanci v MŠ zabezpečujú individuálny prístup k dieťaťu z MRK tak, aby v MŠ prospievalo a bolo začlenené do spoločných vzdelávacích aktivít s kolektívom ostatných detí v MŠ.

 

Pracovný pomer na dobu:     určitú, deň nástupu 2.11.2020

 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona  č. 138/2019 Z.  z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, to od nadobudnutia jeho účinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady:
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis - Europass
 • doklady o ukončenom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • v prípade úspešnosti vo VK/VP Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte

 

najneskôr do  22. 10. 2020 do 15:00 hod na adresu:

 

Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania MŠ – neotvárať“.

 

 

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec / Obecný úrad č.94, 059 94  Ihľany.  Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov,   ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

 

 

 


 

 

 

 

Dôležité oznamy  - KORONAVÍRUS - COVID 19

 
 

 

 

 

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 678

z 22. októbra 2020

 

 

k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu

v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

 

Číslo:  23046/2020

Predkladateľ:  predseda vlády

 

 

Vláda

 

A.    obmedzuje

 

A.1.       podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších  predpisov  v územných  obvodoch  okresov  Námestovo,  Tvrdošín, Dolný  Kubín  a Bardejov  slobodu  pohybu   a pobytu  zákazom  vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 

1.  cestu  do  a zo  zamestnania  a cestu  na  výkon  podnikateľskej  činnosti  alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom   RT-PCR   testu   alebo   antigénového   testu   certifikovanému na území  Európskej  únie  na  ochorenie  COVID-19  vykonaným  najviac

24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia,

 

2.  cestu  do  a zo  zamestnania  a cestu  na  výkon  podnikateľskej  činnosti  alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom   RT-PCR   testu   alebo   antigénového   testu   certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

 

3.  cestu    v nevyhnutnom    rozsahu    za    účelom    obstarania    nevyhnutných základných  životných  potrieb  (nákup  potravín,  liekov  a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív  a ďalších  potrieb  pre  zvieratá,  zabezpečenie  starostlivosti  o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

 

 

4.  cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných  zariadení,  cesty  na  poštu,  do  prevádzok  poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej   kontroly,   kľúčovej   služby   a očnej   optiky   osobou   ktorá   sa preukáže  negatívnym  výsledkom  RT-PCR  testu  alebo  antigénového  testu certifikovanému   na   území   Európskej   únie   na   ochorenie   COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

 

5.  cestu  za  účelom  obstarania  nevyhnutných  základných  životných  potrieb podľa bodu 3 pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,

 

6.  cestu  do  zdravotníckeho  zariadenia  za  účelom  neodkladného  lekárskeho vyšetrenia,  vrátane  sprevádzania  blízkou  osobou  alebo príbuzným  a  cestu späť,

 

7.  cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

 

     8.  cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

 

      9.  cestu  za  účelom  starostlivosti  o blízku  osobu  alebo  príbuzného,   ktorý

je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

 

10.  cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

 

11.  cestu   osoby,   ktorej   zdravotný   stav   alebo   zdravotná   kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

 

12.  cestu   za   účelom   pobytu   v prírode   v extraviláne   obce   v rámci   okresu, ak ju vykonáva  osoba,  ktorá  sa  preukáže  negatívnym  výsledkom  RT-PCR testu  alebo  antigénového  testu  certifikovanému  na  území  Európskej  únie na ochorenie  COVID-19  vykonaným  najviac  24  hodín  pred  platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

 

13.  cestu  maloletého  dieťaťa  do  a  zo  zariadenia  starostlivosti  o deti  do  troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

 

14.  doprevádzanie  maloletého  dieťaťa  do  a  zo  zariadenia  starostlivosti  o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého  ročníka  za  účelom  plnenia  povinnej  školskej  dochádzky  a cestu späť,  ak  ju  vykonáva  osoba,  ktorá  sa  preukáže  negatívnym  výsledkom RT-PCR   testu   alebo   antigénového   testu   certifikovanému   na   území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou  zákazu  podľa  tohto  uznesenia  alebo  vykonaným  počas  trvania zákazu podľa tohto uznesenia,

 

       15.  dojazd do bydliska do 25. októbra 2020,

 

A.2.       podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších   predpisov   na   území   Slovenskej   republiky,   okrem   územných obvodoch  okresov  Námestovo,  Tvrdošín,  Dolný  Kubín  a Bardejov  slobodu pohybu  a pobytu  zákazom  vychádzania  od  24.  októbra 2020  do  1.  novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 

1.  cestu  do  a zo  zamestnania  a cestu  na  výkon  podnikateľskej  činnosti  alebo inej obdobnej činnosti,

 

2.  cestu    v nevyhnutnom    rozsahu    za    účelom    obstarania    nevyhnutných základných  životných  potrieb  (nákup  potravín,  liekov  a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív  a ďalších  potrieb  pre  zvieratá,  zabezpečenie  starostlivosti  o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

 

3.  cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných  zariadení,  cesty  na  poštu,  do  prevádzok  poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,

 

     4.  cestu  za  účelom  obstarania  nevyhnutných  základných  životných  potrieb

podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,

 

5.  cestu  do  zdravotníckeho  zariadenia  za  účelom  neodkladného  lekárskeho vyšetrenia,  vrátane  sprevádzania  blízkou  osobou  alebo príbuzným  a  cestu späť,

 

6.  cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

 

    7.  cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

 

     8.  cestu  za  účelom  starostlivosti  o blízku  osobu  alebo  príbuzného,   ktorý

je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,

 

9.  cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

 

10.  pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej   republiky   Bratislavy   a Košíc   v extraviláne   v rámci   územia mesta,

 

11.  cestu  maloletého  dieťaťa  do  a zo  zariadenia  starostlivosti  o deti  do  troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

 

12.  doprevádzanie  maloletého  dieťaťa  do  a  zo  zariadenia  starostlivosti  o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej  školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

 

        13.  dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;

 

 

B.    ukladá predsedovi vlády

B.1.        zabezpečiť  uverejnenie  tohto  uznesenia  vlády  v  Zbierke  zákonov  Slovenskej republiky bezodkladne ministerke kultúr

B.2.        zabezpečiť  vyhlásenie  prijatia  tohto  uznesenia  vlády  vo  vysielaní  Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne členom vlády

B.3.        prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1  a A.2 tohto uznesenia v čo najkratšom čase priebežne.

 

 

Vykonajú:      členovia vlády

Na vedomie:  prezidentka SR predseda Národnej rady SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


  

Novinky

18.11.2020

Výzva na predloženie cenových ponúk

Detail Úradná tabuľa

12.06.2020

Zámer prevodu majetu predajom - Stanislav Mišalko, Marta Mišalková

Detail Informácie o predaji, prevode a nájme majetku

18.05.2020

Majetkové priznanie

Detail Úradná tabuľa

02.04.2020

Návrh programu OZ - 6.4.2020

Detail Úradná tabuľa

24.03.2020

OZNAM PRE OBČANOV

• Po návrate zo zahraničia dodržiavať povinnú 14 – dňovú karanténu • Ak sa vráti nejaký člen Vašej rodiny zo zahraničia, všetci spolubývajúci majú povinnosť 14 – dňovej karantény • Ak sa vyberiete na nákup, odporúča sa nosiť ochranné rúško a rukavice • V prípade zdravotných problémov kontaktujte svojho lekára telefonicky • Ak nemusíte nevychádzajte z domu Za nedodržanie nariadení a opatrení Vlády Slovenskej republiky v súvislosti so koronavírusom SARS CoV -19 hrozí vysoká finančná pokuta. Žiadam Vás o ohľaduplnosť a rešpektovanie týchto opatrení až do ich odvolania Milé mamičky. Chcem Vás aj touto cestou poprosiť, aby ste rešpektovali nariadenia, ktoré sa týkajú návštev u detskej lekárky. To, že každý má prísť s rúškom a v sprievode zdravého doprovodu, to už všetci vieme. Najnovším opatrením je nariadenie, že návšteva u lekárky musí byť prekonzultovaná najprv po telefóne. Až na pokyn p.lekárky môžte navštíviť ambulanciu. Z toho vyplýva, že aj keď budete stáť pred ambulanciou, budete musieť najprv telefonovať. Prosím, rešpektujte toto nariadenie. Pre istotu t.č. na ambulanciu MUDr. Milkovej 052/45 88 148. Prosím zdieľajte pre lepšiu infotmáciu.

Detail Aktuality

09.03.2020

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Detail Úradná tabuľa

02.03.2020

Územný plán obce Ihľany

Detail Úradná tabuľa