Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 242
TÝŽDEŇ: 242
CELKOM: 716912

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Ihľany

 

 


 

OZNAM O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

8 x pracovné miesto členov Miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Ihľany.

 

 

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.01.2022

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ihľanoch o 10:00 hod.

 

Záujemcovia môžu svoju žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s potrebnými prílohami doručiť osobne alebo poštou na adresu Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany najneskôr do 20.1.2022.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 

 •  Žiadosť o prijatie na pozíciu člena MOPS v obci Ihľany,
 •  životopis uchádzača,
 •  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace potvrdzujúci bezúhonnosť v oblasti

trestných  činov podľa 1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.  a akéhokoľvek zločinu v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z. z., originál,

 

 •  doklad  o  najvyššom  dosiahnutom  vzdelaní,   v prípade    ukončenia základného    vzdelania    osvedčené    vysvedčenie  z posledného ročníka ZŠ
 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • doklad o uhradení miestnych daní a poplatkov (potvrdenie je možné získať u p. Tomečkovej a u p. Palčovej)
 •  súhlas so spracovaním osobných údajov, originál podpísaný žiadateľom.

 

 

 Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena občianskej hliadky sú:

 

 • ukončené základné, stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,
 • vek minimálne 18 rokov
 • znalosť slovenského jazyka - výhoda,
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

 

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí k žiadosti priložia všetky požadované doklady a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

 
 Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. február 2022.

 

Náplň práce občianskej hliadky

 Ochrana verejného poriadku:

 • dohliada na dodržiavanie verejného poriadku v obci Ihľany
 • poskytuje  základné  právne  informácie  občanom   v   oblasti   ochrany  verejného  poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie;
 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK;

 

 Ochrana súkromného a verejného majetku:

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce;
 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa, majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,...);
 • dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno- prospešných zariadení...);
 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR;
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného činu);
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii;
 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok);

 

 

 Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi:

 • kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov;
 • kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,...);
 • v spolupráci s PZ  SR alebo obecnou políciou  asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb  do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z.

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb);

 

 

 Ochrana životného prostredia, v rámci zeleného aspektu:

 • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok);
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania;
 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR;
 • kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar;
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch );
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia;
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia;
 • ochrana a údržba verejnej zelene na území obce

 

 Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje  bezpečný  prechod   školopovinných   detí   cez   cestu   a   upozorňuje   deti   na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia        z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

 

 

 

V Ihľanoch dňa 10.1.2022                                                                                                              Ján Turek

                                                                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie o koronavíruse

Projekt covid.chat má za cieľ sprístupniť dôležité informácie ohľadom koronavírusu, a zároveň odľahčiť krízové linky.

 Nájdete ich na titulnej stránke obce v pravom dolnom rohu, pod symbolom     logo  


 

 

logo-covit-chat