Navigácia

Obsah

 

Ing. Pavol Šatala

hlavný kontrolór obce

 

email: ocuihlany@gmail.com

tel: 052/4589622

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).
 

Hlavnéhý kontrolór zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením jeho úloh.

 

Uznesenie č. 5/2023 zo dňa 24.3.2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Ihľany

berie na vedomie

  1. zápisnicu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra obce Ihľany, ktorá je súčasťou tejto zápisnice
  2. volí v zmysle § 11 ods. 4 písm. j. § 18 ods. 1, a § 18a, ods. 5 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z. z. v znením zmien a doplnkov p. Ing. Pavla Šatalu za hlavného kontrolóra obce Ihľany s účinnosťou od 1.4.2023
  3. udeľuje hlavnému kontrolórovi súhlas podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

 

Hlasovanie:                    

Za:

8

Zuzana Vojčeková, Agnesa Kryštofová, Mgr. Peter Feňák, Ján Andruška, Jozef Tomeček, Mgr. Mária Tomečková, Adam Dunka, Helena Stašová

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

1

Pavol Červeňák

Nehlasovali:

0