Navigácia

Obsah

 

Ing. Pavol Šatala

hlavný kontrolór obce

 

email: ocuihlany@gmail.com

tel: 052/4589622

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ihľany bol v súlade s § 18a zákona o obecnom zriadení zvolený za hlavného kontrolóra obce Ing. Pavol Šatala.

Hlavnéhý kontrolór zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením jeho úloh.