Voľby do orgánov samosprávy obcí

2022

Starostom obce Ihľany sa stal Ondrej Čopjak, Ing.

 • Počet zapísaných voličov – 1063
 • Počet vydaných obálok – 598
 • Počet platnýc hlasovacích lístkov– 596
 • Volebná účasť  – 56,25 %
Ondrej Čopjak 48,79 % 284 hlasov - zvolený
Emil Mišalko 28,69 % 167 hlasov
Igor Dunka 12,19 % 71 hlasov
Ivana Adamjaková 5,49 % 32 hlasov
Monika Pivovarová 4,81 % 28 hlasov
     

 

Zvolení poslanci

   
Zuzana Vojčeková KDH 184 hlasov
Agnesa Kryštofová SMER-SD 166 hlasov
Peter Feňák KDH 160 hlasov
Ján Andruška SaS 156 hlasov
Jozef Tomeček KDH 155 hlasov
Pavol Červeňák SaS 154 hlasov
Mária Tomečková KDH 154 hlasov
Adam Dunka SMER-SD 146 hlasov
Helena Stašová SaS 144 hlasov
     

Nezvolení poslanci 

náhradníci

 
Gabriela Majerčáková SME RODINA 134 hlasov
Gabriela Krempaská KDH 131 hlasov
Anna Matveáková  KDH 123 hlasov
Dušan Mišalko KDH 110 hlasov
Martin Lakatoš KDH 98 hlasov
Marek Mišalko Hlas - sociálna demokracia 98 hlasov
Ivan Horváth Hlas - sociálna demokracia 94 hlasov
Gustáv Mišalko SaS 86 hlasov
Roman Mišalko SMER - SD 85 hlasov
Renáta Mišalková SMER - SD 84 hlasov
Maroš Kačica Hlas - sociálna demokracia 78 hlasov
Jozef Mišalko SMER - SD 75 hlasov
Gejza Mišalko Hlas - sociálna demokracia 72 hlasov
Miroslav Dunka SaS 71 hlasov
Peter Dunka  SaS 67 hlasov
Stanislav Kačica SaS 60 hlasov
Oliver Mišalko  Hlas - sociálna demokracia 59 hlasov
Peter Mišalko  Hlas - sociálna demokracia 55 hlasov
Viliam Mišalko  SaS 51 hlasov
František Mišalko KDH 50 hlasov
Jozef Mišalko KDH 46 hlasov
František Mišalko  Hlas - sciálna demokracia 41 hlasov
Patrik Gábor Hlas - sociálna demokracia  34 hlasov
Pavol Roman Hlas - sociálna demokracia  32 hlasov

 

 

 

 

 

 

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil [vzor splnomocnenia (DOCX, 33 kB)]. Nezávislý kandidát alebo splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného - mestského - miestneho zastupiteľstva (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) [vzor kandidátnej listiny (DOCX, 31 kB)] obsahuje:

 • číslo volebného obvodu,
 • meno,
 • priezvisko,
 • titul,
 • dátum narodenia kandidáta,
 • pohlavie kandidáta (muž/žena),
 • zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie); údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
 • adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí https://ives.minv.sk/obce/webformmain.aspx) a
 • vlastnoručný podpis kandidáta.

 

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať len v jednom volebnom obvode. Kandidát nemusí mať trvalý pobyt vo volebnom obvode, v ktorom kandiduje.

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta [vzor vyhlásenia nezávislého kandidáta (DOCX, 31 kB)], že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie (nemusí byť úradne osvedčené).

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len „podpisová listina") [vzor podpisovej listiny (DOCX, 31 kB)]. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Názov obce a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (napr. "BB" alebo "B. Bystrica"); názov obce možno do podpisového hárku predpísať.

 

Užitočné linky:

https://www.minv.sk/?selfgov22-info20

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

https://www.minv.sk/?selfgov22-info23

https://www.minv.sk/?selfgov22-info21

 

Povinnosť zverejenia informácií o podmienkach práva voliť a práva byť volený podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva a na starostu obce Ihľany Kandidáti za starostu obce Ihľany a Kandidáti do OZ Ihľany (34.92 kB)
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu (330.72 kB)

Kontakty pre zasielanie oznámení o delegovaní členov do volebných komisií

 

Kontakty pre zasielanie oznámení o delegovaní členov do volebných komisií (240.54 kB)
Informácia o spôsobe hlasovania Informácia o spôsobe hlasovania (132.09 kB)
Elektronická adresa pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člna a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie a kontakt s obecným úradom (326.81 kB)

 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Rozhodnutie o vyhlásení volieb 2022 (63.32 kB)

Informácie pre voliča informácia o práve voliť_samospráva (137.19 kB)
Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie o počte obyvateľov (336.1 kB)

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (435.32 kB)

 

 

 

 


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

                           

Starostom obce Ihľany na obdobie 2018 – 2022 sa stal

Ján Turek

 

Počet zapísaných voličov – 1057

Počet vydaných obálok – 592

Počet platnýc hlasovacích lístkov– 573 

Volebná účasť  – 56,6 %

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce

P.č. Meno a priezvisko Politická strana, politické hnutie Počet platných hlasov
1. Ing. Ondrej Čopjak SPOLU - občianska demokracia 185
2. Ján Turek SMER - sociálna demokracia 388

 

 

 Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Ihľany boli zvolení:

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Por. č.

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie

Počet platných hlasov

1.

Anna Dunková

SMER - sociálna demokracia

244

2.

Jozef Dunka

SPOLU - občianska demokracia

193

3.

Dušan Mišalko

SPOLU - občianska demokracia

191

4.

Jozef Mišalko

SMER - sociálna demokracia

177

5.

Miroslav Dunka

SPOLU – občianska demokracia

161

6.

Igor Zemčák

SPOLU – občianska demokracia

159

7.

Marek Mišalko

SPOLU – občianska demokracia

149

8.

Peter Feňák

Kresťanskodemokratické hnutie

147

9.

Oliver Mišalko

Slovenská národná strana

147

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov

Por. č.  

Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, politické hnutie

 

1.

Miroslav Mišalko

SMER - sociálna demokracia

144

2.

Jozef Mišalko

SPOLU - občianska demokracia

139

3.

Gustáv Mišalko

MOST - HÍD

134

4.

Helena Stašová

SPOLU - občianska demokracia

127

5.

Zuzana Vojčeková

Kresťanskodemokratické hnutie

118

6.

Elena Zajacová

Kresťanskodemokratické hnutie

112

7.

Ján Andruška

SPOLU - občianska demokracia

110

8.

Eduard Vojček

Kresťanskodemokratické hnutie

99

9.

Gabriela Majerčáková

Kresťanskodemokratické hnutie

95

10.

Jozef Tomeček

SPOLU – občianska demokracia

95

11.

Radoslav Mišalko

SMER - sociálna demokracia

92

12.

Anna Matveáková

Kresťanskodemokratické hnutie

90

13

Stanisalv Palčo

Kresťanskodemokratické hnutie

80

14.

Miroslav Kundla

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)

76

15.

Michal Koščák

Kresťanskodemokratické hnutie

74

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy

 

Infromácie pre voliča - voľby do orgánom zamostprávy

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásnia volieb do orgánov samosprávy Tu k stiahnutiu

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Odovzdávanie kandidátskych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Ihľany

Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Ihľany