Správne konania a ochrana prírody

Obec Ihľany, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny .

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomné na adresu: Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94,  Ihľany alebo elektronicky na adresu: ocuihlany@gmail.com v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

43/2016

  • Dátum začatia konania: 20.1.2016
  • Dátum zverejnenia informácie: 21.1.2016
  • Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7
  • Predmet konania: Vojenské lesy a majetky SR, Š.p., odštepný závod Kežmarok, Generála Štefánika 26, 065 03  Podolínes podal žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovín a plevelných drevín rastúcich na pozemkoch par. č. KN-C 386,387,391,394,399,414,439,440,441,444,458,459,460,461,462,463,465,466,469 v k.ú. Majerka, druh pozemku: ostatné plochy a trvalé trávne porasty mimo zastavaného územia obci