Postup pri vybavovaní žiadostí, sťažností a podania opravných prostriedkov

Postup pri vybavovaní žiadosti o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach

OBCE IHĽANY

Miesto a spôsob získania informácií

Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany:

Spôsoby podania žiadosti o sprístupnenie informácií:

 1. písomne - prostredníctvom pošty na adresu: Obec Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany
 2. osobným podaním - písomne v podateľni Obecného úradu v Ľubici v úradných hodinách:
  • Pondelok 07.00 – 15.00
  • Utorok 07.00 – 15.00
  • Streda 07.00 – 17.00
  • Štvrtok Nestránkový deň
  • Piatok 07.00 – 12.30
 3. Ústne - osobne v pracovných dňoch: podateľňa, 2. poschodie, v kancelárií Ing. Kataríny Guzanovej
 4. telefonicky v pracovných dňoch na čísle 052/4589622
 5. elektronickou poštou na adresu: katarina.guzanova@gmail.com

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • že je určená Obci Ihľany, Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných informácií),
 • akým spôsobom doručenia informácií žiadateľ navrhuje: ústne, telefonicky, faxom poštou, elektronickou poštou, osobným prevzatím
 • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis,
 • ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne úrad so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie,
 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Rozsah sprístupnenia informácií

V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií povinné osoby, ktorými sú: štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti sprístupňujú informácie v zmysle § 5 zákona o slobode informácií, ku ktorým patria:

 • informácie o zriadení povinnej osoby, vrátane jej práv, kompetencií a popisu organizačnej štruktúry,
 • informácie o mieste a spôsobe podania žiadosti,
 • informácie o postupe povinnej osoby pri vybavovaní žiadosti o informáciu, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
 • sadzobník správnych poplatkov za vykonávané správne úkony,
 • sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predlžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (§ 17 ods. 2, písm. a, b, c) a písomne informuje žiadateľa o predlženie lehoty.

Rozhodnutia

Ak úrad poskytne žiadateľovi informácie v požadovanom rozsahu a navrhovaným spôsobom, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa nedoručuje a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.

Ak úrad žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie a ani nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu úradu rozhoduje starosta.

Starosta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou.

Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Z odvolania musí byť jasné:

 • kto odvolanie podáva (meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa),
 • v akej veci (proti ktorému rozhodnutiu smeruje: číslo, dátum vyhotovenia, predmet konania, spisová značka),
 • čo sa navrhuje (dôležité je, aby z podania bolo zrejmé, že žiadateľ je nespokojný s vydaným rozhodnutím a že sa domáha nápravy),
 • podpis žiadateľa.

Obmedzenia prístupu k informáciám

Obec Ihľany, Obecný úrad Ihľany nesprístupní informácie, ktoré sa týkajú:

1. Dokumentácia týkajúca sa Plánu krízového riadenia

2. Rozpracovanie hlavných  úloh na úseku obrany, bezpečnosti a ochrany

3. Dokumentácia ochrany svedka. 

4. Korešpondencia a dokumentácia súvisiaca s plnením úloh obrany, bezpečnosti a ochrany.

Ďalších obmedzení prístupu k informáciám v zmysle § 11 zákona č.211/2000 Z.z.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií tu ku stiahnutiu

Žiadosť o sprístupnenie informácií tu ku stiahnutiu