Systém duálneho vzdelávania

Oznámenie  

Dňa 23.8.2022 sa uskutočnilo v našej obci stretnutie kompetentných osôb ohľadom duálneho vzdelávania a vzájomnej spolupráci v systéme duálneho vzdelávania medzi našou obcou a SSŠ - Biela voda Kežmarok .

Na stretnutí boli prítomný predseda Slovenskej lesníckej komory , Ing. Igor Viszlai, Ing. Hančinský , ďalej riaditeľka SSŠ - Biela Voda pani Mgr. Anna Jurgovianová , pán starosta obce Ihľany Ján Turek a odborný lesný hospodár obecných lesov Mgr. Ondrej Jankura . Na tomto stretnutí sa preberali a dohodli podmienky k tomu aby sa naša obec / obecné lesy Ihľany / stala pracoviskom duálneho vzdelávania v SDV . Na základe vzájomne dohodnutých podmienok pri dodržaní legislatívnych pravidiel a noriem nám ako obci , bolo  dňa 30.9.2022 v Bratislave  Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou  vydané podľa: § 13 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Osvedčenie

o spôsobilosti Zamestnávateľa : Obec Ihľany , so sídlom : 059 94 Ihľany č. 94

poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania v prevádzke obec Ihľany , Ihľany č. 94 , pre najviac 12 žiakov , ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie v jeden vyučovací deň praktického vyučovania učebného odboru skupiny odborov 42,45 Poľnohospodárstvo , lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka  I. II  4579 lesná výroba .

Osvedčenie je platné na dobu sedem rokov od 30.9.2022 do 30.9. 2029 .