Vnútorný poriadok školy

Preambula

Materská škola Ihľany je predškolské zariadenie všeobecného zamerania. V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania, vedenie školského zariadenia zabezpečí vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v predškolskom zariadení efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemné stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi. Materská škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k deťom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Vnútorný poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, pedagogických a ostatných zamestnancov školy.  Uplatňovanie vnútorného poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností. 

A Charakteristika školy

Materská škola je jednotriedne zariadenie. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Materská škola  je umiestnená v účelovej budove. Má vstupnú chodbu, kabinet, riaditeľňu, šatňu, triedu, jedáleň, spálňu, sociálne zariadenie pre detí, sociálne zariadenie pre zamestnancov, kuchyňu s príslušnými skladmi a kotolňu. Od  1.  7. 2002 je zriaďovateľom Obecný úrad Ihľany.

B Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch, v dobe od 7.00 do 16.00 hod.

Riaditeľka školy: Mgr. Iveta Pompová

Konzultačné hodiny: každú stredu od 12.00 do 13.00 hod.

Vedúca školskej jedálne: Katarína Brejková

 • Materská škola je predškolským zariadením, ktoré poskytuje deťom od 3 rokov až po vstup do ZŠ celodennú starostlivosť a dopĺňa rodinnú výchovu  o výchovno - vzdelávaciu činnosť, zameranú na rozvoj osobnosti dieťaťa.
 • Výchovno – vzdelávacia činnosť je zabezpečovaná kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole.
 • Prevádzka školy v čase letných prázdnin je prerušená. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku podľa plánu dovoleniek. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľ materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred.
 • Starostlivosť o čisté a správne oblečenie detí majú rodičia, taktiež 1x za 3 týždne perú posteľné prádlo, ktoré používalo ich dieťa, vymieňajú dieťaťu pyžamo, týždenne sa vymieňajú deťom uteráčiky, ktoré perú rodičia. Posteľné prádlo je majetkom školy, pri jeho strate sú povinný škodu nahradiť.
 • Režim dňa je prispôsobený podmienkam školy tak, aby mohli byť plnené úlohy a rešpektované požiadavky psychohygieny.

C Práva dieťaťa

 1. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
 2. Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.
 3. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
 4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
 5. Právo na opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
 6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
 7. Právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie.
 8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
 9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou, využívaním.
 10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

D Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

I. Zápis a prijatie detí do materskej školy

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci apríl, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia. Pri prijímaní detí na začiatku školského roka zverejní riaditeľ predškolského zariadenia najneskôr do 30.apríla  príslušného kalendárneho roka miesto a čas podania prihlášky, počet detí, ktoré môžu byť prijaté a kritéria prijatia. Prednostne sa prijímajú  deti s odloženou povinnou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. Prihlášku rodič obdrží na riaditeľstve materskej školy. Po jej vyplnení k nej prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od praktického lekára pre deti a dorast.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi školy spravidla do 30. Mája  príslušného kalendárneho roka. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa základnej školy neobdŕžal, upozorní riaditeľa materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole.

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a dokladmi o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie. K tejto problematike priloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga  a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracujú aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihu dieťaťa. 

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30.mája  príslušného kalendárneho roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30. dní odo dňa podania prihlášky.

Prijatie zdravého, alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný, alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľom materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihiadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženia adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní s rodičom, alebo na základe písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy /na dohodnutý čas/, alebo o ukončení tejto dochádzky.

II Dochádzka detí do materskej školy

Rodič privádza dieťa do MŠ do 8.00 hod. a prevezme spravidla po 15.00 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu / odchodu/ a spôsob stravovania tak, aby nenarušili priebeh činnosti ostatných detí . Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do materskej školy.

Učiteľky majú zákaz podávať deťom lieky navrhnuté rodičom, môžu sa podávať len v akútnych prípadoch / paralen, dithiaden a pod./.

Neprítomnosť dieťaťa  a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8. 00 hod.v deň neprítomnosti. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Najneskôr do 14 pracovných dní oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

Ak rodič do 7 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo opakovane poruší vnútorný poriadok školy, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o vylúčení dieťaťa z MŠ.

III  Úhrada poplatkov za dochádzku

Rodičia sú povinný v zmysle zákona MŠ SR č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prispieť na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne za dieťa vždy do 25 dňa v mesiaci.

Podľa § 28 ods. 7 a ods. 8 zákona MŠ SR 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok neuhrádza, ak sú splnené následovné podmienky:

 1. dieťa má jeden  rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 2. dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 3. dieťa má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe  nasledujúcich kalendárnych  dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukazateľným spôsobom
 4. prevádza materskej školy  bola prerušená , zapričinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a.) až d.) bude príspevok vrátený, alebo zapožičaný na úhradu na ďalší mesiac.

Odpustenie poplatku je potrebné dojednať osobne, alebo telefonicky s vedením školy, najlepšie hneď na začiatku školského roka.

E Vnútorná organizácia materskej školy

I. Preberanie detí

Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi /inej splnomocnenej osobe/, alebo pedagógovi s ktorým sa v práci strieda. Preberanie detí medzi učiteľkami sa uskutočňuje písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky.

II. Styk s rodičmi

Je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí zo zariadenia, taktiež formou schôdzi RZ, triednych aktivít alebo prostredníctvom oznamov v šatni. Učiteľky a rodičia sa vzájomne  informujú o dieťati.

Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov, budú použité len v prípade rýchleho kontaktu – náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné.

III. Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách, estetizáciu šatne zodpovedajú učitelia, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestananec.

IV. Organizácia v umývarni

Každé dieťa má svoj vlastný uterák, zubnú kefku, pohár, prípadne hrebeň, všetko označené menom /značkou/. Za pravidelnú výmenu uterákov a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec. Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá službukonajúca učiteľka a personál.

V. Organizácia pri podávaní jedla

Za dodržiavanie časového harmonogramu, kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania a pitný režim zodpovedá vedúca školskej jedálne. Ďalej vedúca šk. jedálne a riaditeľka MŠ zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov.

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľka školy a učiteľka. Učiteľky vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla učiteľky nenásilne usmerňujú dieťa. 3 – 4 ročné deti používajú pri jedle lyžicu, 4-5 ročné lyžicu aj vidličku / od polroka podľa zváženia príbor/ a 5-6 ročné deti používajú kompletný príbor.

VI. Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, ktorá je plánovaná s konkrétnym miestom pobytu. Venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ.

VII. Organizácia počas popoludňajšieho spánku

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí / pyžama/. Zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí.

VIII. Výchovno – vzdelávacia

Výchovno – vzdelávacia činnosť sa realizuje v dopoludňajších hodinách.

F Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci školy sa riadia záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole, pracovným poriadkom a ďalšími legislatívnymi predpismi MŠ SR  a internými pokynmi riaditeľa školy.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinný zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno - patologickými  javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu  bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne PPP, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí a pediatra. V prípade akútneho prenosného ochorenia dieťaťa zabezpečiť nad ním dočasný dohľad, izoláciu od ostatných detí a bez meškania informovať zákonného zástupcu. V prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc a konzultovať s lekárom. Oznámenie o úraze podá rodičovi učiteľka, pri ktorej sa úraz stal a zaeviduje ho u riaditeľky školy hneď po ošetrení dieťaťa.

V priestoroch školy  a školského areálu je prísne zakázané používať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky. V priestoroch školy je prísny zákaz fajčenia.

G Ochrana spoločného a osobného majetku

I Ochrana spoločného majetku

Vchody do školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúče od budovy má riaditeľka, učiteľka, upratovačka, kuchárka. Náhradné kľúče sú v uzamykateľnej skrinke. V priebehu prevádzky za uzamykanie jednotlivých vchodov zodpovedajú prevádzkové zamestnankyne.

V budove školy je bez pracovníka školy zakázaný pohyb cudzej osoby. Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomností zamestnanca školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne.

II Ochrana osobného majetku

Osobné veci si zamestnanci ukladajú na určené miesto. Kľúče od uvedených miestností majú zamestnanci pri sebe, alebo ukryté. V prípade väčší obnos peňazí si zamestnanci počas pracovnej doby môžu uložiť do trezoru u riaditeľky školy. Týka sa to aj peňazí, ktoré učiteľky vyberajú od rodičov. V prípade nedodržania týchto opatrení pracovníčka preberá plnú zodpovednosť za prípadnú stratu.

H Základné práva a povinnosti rodičov

 1. Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke spravidla do 30. mája kalendárneho roka.
 2. Na prevzatie svojho dieťaťa z predškolského zariadenia môže rodič splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa / nie mladšie ako 7 rokov/, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá / §9 a §22 ods. 1 obč.zákonníka/.
 3. Rodič najmenej do 7 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod neprítomností dieťaťa a čas trvania jeho neprítomnosti v predškolskom zariadení. V prípade neprítomnosti dlhšej ako 30 po sebe nasledujúcich dní oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do predškolského zariadenia predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
 4. Ak rodič do 14 dní neoznámi dôvod neprítomností dieťaťa, alebo závažne opakovaným spôsobom porušuje vnútorný poriadok predškolského zariadenia, riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.
 5. Neprítomnosť dieťaťa nahlási rodič vopred, najneskôr však do 8.00 hod. v deň neprítomnosti. V opačnom prípade je dieťa na stravu evidované.
 6. Starostlivosť o čisté a správne oblečenie majú rodičia, taktiež  perú posteľné prádlo a uteráčiky. Posteľné prádlo je majetkom školy, pri jeho strate sú povinní uhradiť škodu.

I Základné práva a povinnosti zamestnancov

Okrem práva a povinnosti uvedených v Pracovnom poriadku zamestnancov školy je zamestnanec povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom  čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Pred nástupom do zamestnania sa preukázať pracovnou zmluvou a zdravotným preukazom.

Zamestnanci sú povinní:

 1. Pracovať svedomite  a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností.
 2. Plniť pokyny nadriadených vydaných v súlade s právnymi predpismi.
 3. Plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie zverených prác.
 4. Kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy.
 5. Riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými organizáciou.
 6. Strážiť a ochraňovať majetok zariadenia pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím.
 7. Nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami  organizácie.
 8. Neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť vedeniu školy. Nástup na PN hlásiť deň vopred, aby sa zabezpečil riadny chod prevádzky.
 9. Opustiť pracovisko počas pracovnej doby možno len so súhlasom nadriadeného s vyplnenou priepustkou. Maximálne na 3 hod., potom žiadať celodenné ošetrenie.
 10. Zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch po predchádzajúcom súhlase vedenia školy.
 11. Pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok.
 12. Dodržiavať právne predpisy.

Povinnosti pedagogických zamestnancov:

 1. Zabezpečovať výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o zdravý vývoj detí.
 2. Dodržiavať učebné osnovy, ŠVP a ŠkVP.
 3. Zvyšovať  celkovú úroveň svojej práce, vzdelávať sa samo štúdiom  alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania učiteľov.
 4. Zodpovedne a pravidelne dopĺňať triednu agendu.
 5. Dbať na bezpečnosť detí.
 6. Dodržiavať režim dňa, najmä dĺžku pobytu vonku a odpočinok.
 7. Vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu, nenechávať detí bez dozoru ( ani počas spánku).
 8. V záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať s rodičmi.
 9. Svojím  osobným životom, konaním, vystupovaním poskytovať záruku správnej výchovy detí.

Povinnosti zamestnancov v záujme BOZP:

 1. Dodržiavať právne predpisy a stanovené pracovné postupy.
 2. Oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, alebo zdravie pri práci.
 3. Dodržiavať určený zákaz fajčenia.
 4. Nepoužívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.
 5. Zverené stroje, nástroje, náradie udržiavať v užívateľnom stave a čistote.
 6. Každý úraz hlásiť vedeniu školy, poskytnúť včas prvú pomoc, zapísať do knihy úrazov.
 7. Zamykať priestory, kde sú uložené čistiace prostriedky, nenechávať ich voľne uložené.
 8. Šetriť vodou a elektrickou energiou.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu:

 1. Zamestnanec zodpovedá organizácií za škodu ktorú spôsobil porušením povinností pri plnení pracovných úloh.
 2. Za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu, za stratu nástrojov a iných predmetov, ktoré mu organizácia zverila.

Pracovný čas zamestnancov MŠ je od 7.00 hod. do 17.00 hod. Začiatok a koniec pracovného času sú pracovníčky povinné dodržiavať a zaznamenávať v knihe dochádzky chronologicky. Na pracovisko nastupovať včas podľa harmonogramu práce. Opustenie pracoviska počas pracovnej doby zaznamenať do knihy dochádzky so súhlasom nadriadeného.

Rozvrhnutie pracovného času nepedagogických zamestnancov dopĺňa harmonogram práce. Vnútorný  poriadok  materskej školy je vypracovaný v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole.

Tento vnútorný poriadok ruší vnútorný poriadok zo dňa 30. júna 2017

Tento vnútorný poriadok nadobúda platnosť od dňa 1. septembra 2017

V  Ihľanoch  1.09.2017

riad. školy

Mgr. Iveta Pompová