Civilná ochrana obyvateľstva

co

Dobrovoľný hasičský zbor

 • Predseda: Ľubomír Krempaský - mobil: 0949 689 016
 • Veliteľ: Ján Šterbák - mobil: 0908 542 9440, 917182787

Civilná ochrana obyvateľstva

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Čo robiť v prípade...

 1. ohrozenia a vzniku povodní a záplav:
  • v prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto,
  • pokiaľ máte dostatok času: 
   • vypnete alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
   • vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
   • uzatvorte všetky okná,
   • pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie, 
   • pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
   • zoberte si nepremokavú obuv a odev,
   • odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
   • informujte svojich susedov, 
   • pripravte evakuáciu zvierat,
   • pripravte si evakuačnú batožinu,
   • dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.
 2. vzniku požiaru: 
  • zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu na tiesňovú linku 112 alebo 150,
  • ak je to možné, požiar uhaste alebo spravte nutné opatrenia k zamedzeniu jeho šírenia,
  • uzavrite prívod plynu,
  • podľa možností vyveďte do bezpečnej vzdialenosti zvieratá, vyneste cenné veci,
  • uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám,
  • nekomplikujte činnosť záchranným zložkám po ich príjazdu na miesto zásahu,
  • na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo starostu obce poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc. 
 3. víchrice:
  • keď nemusíte, nevychádzajte z domu,
  • nezdržiavajte sa na voľných plochách,
  • nezdržujte sa pri labilných prekážkach,
  • zatvorte a zabezpečte okná a dvere, 
  • odložte z dvorov voľne položené predmety,
  • nepúšťajte von deti,
  • zabezpečte domáce zvieratá,
  • neparkujte pod stromami a pri chatrných budovách,
  • s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdite po otvorených veterných plochách.
  • úniku nebezpečnej chemickej látky (alebo pri použití chemických zbraní):
  • urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra),
  • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný úkryt, tak v ňom),
  • uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorenie izolovaného uzavretého priestoru),
  • vypnite ventiláciu, 
  • uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče,
  • sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch (rozhlas, televízia),
  • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
  • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb (na ústach a nose si pridržte navlhčenú poskladanú tkaninu),
  • pripravte si evakuačnú batožinu,
  • telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky),
  • poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným pohybu, postarajte sa o deti bez dozoru,
  • nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,
  • zachovajte pokoj a rozvahu,
  • budovu opustite len na pokyn,
  • ak ste mimo budovu, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy (ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte, ako pri pobyte v nich),
  • čakajte na ďalšie pokyny.
  • Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovností (priehlbiny, jamy, priekopy a pod.), nakoľko väčšina plynných chemických látok je relatívne ťažšia ako vzduch!!!
 4. úniku nebezpečnej biologickej látky (alebo pri použití biologických prostriedkov):
  • postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky,
  • chráňte sa pred preniknutím alebo zanesením nákazy do organizmu:
  • dôsledne dodržiavajte karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
  • sledujte informácie o situácii poskytnuté miestnou samosprávou a štátnou správou,
  • nepoužívajte vodu z neznámych zdrojov,
  • pripravte si vodu pomocou chemických dezinfekčných prostriedkov alebo prevarením,
  • udržujte čistotu tela i za nepriaznivých podmienok,
  • zbytočne sa nedotýkajte podozrivých predmetov,
  • pri známkach onemocnenia ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc (podozrenie z ochorenia hláste orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany),
  • pravidelne kontrolujte telesnú teplotu,
  • obmedzujte pohyb mimo budovu alebo ju opúšťajte iba na nevyhnutnú dobu (napr. nákup základných životných potrieb),
  • priebežne uskutočňujte v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch,
  • dodržujte pokyny zdravotníkov a pracovníkov hygienickej služby.
 5. úniku nebezpečnej rádioaktívnej látky (alebo pri použití jadrových zbraní):
  • čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch), pokiaľ možno na opačnej strane od jadrového zariadenia,
  • ak ste na otvorenom priestranstve, okamžite vyhľadajte najbližší dom,
  • v prípade, že ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe, než ste sa skryli, potom:
  • pre vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
  • dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite oči, ústa, vyčistite si nos a uši,
  • ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
  • zdržiavajte sa v stredových miestnostiach domu na prízemí alebo v suteréne (miestnosť s minimálnym počtom okien),
  • uzatvorte a utesnite okná a dvere,
  • vypnite ventiláciu a utesnite ďalšie otvory,
  • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
  • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
  • pripravte si evakuačnú batožinu,
  • jódové prípravky (tablety jodidu draselného) a prostriedky individuálnej ochrany vám budú v prípade potreby vydané aj s inštrukciou použitia (použitie až na základe verejnej výzvy), 
  • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do igelitových alebo aspoň do papierových obalov a uložte ich do chladničky, mrazničky alebo komory,
  • nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,
  • čakajte na ďalšie pokyny,
  • ukrytie alebo evakuáciu urobte až na základe pokynov záchranárov alebo po oficiálnom vyhlásení,
  • budovu opustite len na pokyn. 
  • Nepožívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu!!! 
 6. pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečnej látky:
  • odstavte vozidlo tak, aby ste neblokovali celú pozemnú komunikáciu,
  • zastavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor (v prípade dosahu pôsobenia nebezpečnej látky),
  • chráňte si dýchacie cesty prostriedkami improvizovanej ochrany (vreckovkou, šatkou,...),
  • v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka (neohrozujte svoj život),
  • čo najskôr oznámte nehodu na tiesňovej linke,
  • nedotýkajte sa nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré ňou boli kontaminované,
  • po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.
 7. útoku teroristov:
  • zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku,
  • chráňte dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustite urýchlene ohrozený priestor a ukryte sa vo vhodnej budove,
  • sledujte informácie v médiách (televízia, rádio a obecný (mestský) rozhlas),
  • plňte pokyny vydané oprávnenými osobami,
  • vyhotovte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela:
  • ochranné rúško – z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku,
  • plášť do dažďa,
  • gumené čižmy,
  • rukavice (igelitové vrecká),
  • rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov,
  • utesnite okná, dvere a iné vetracie otvory,
  • zbytočne netelefonujte, len v súrnom prípade, aby sa nezaťažovali telefónne linky,
  • poskytnite pomoc susedom a spolupracovníkom (deťom, tehotným ženám, starším, bezvládnym osobám),
  • odstráňte z verejnej komunikácie osobné vozidlo, ktoré môže tvoriť prekážku záchranným jednotkám,
  • sledujte priebežne zdravotný stav rodinných príslušníkov.
 8. 1 Anonymné oznámenie (uloženie bomby, trhaviny, použitie nebezpečnej látky, a pod.)
  • v prípade nálezu podozrivého predmetu (obálka, balíček,...) okamžite oznámte túto skutočnosť na tiesňovej linke 112 alebo 158,
  • nedotýkajte sa podozrivého predmetu,
  • otvorte okná a dvere,
  • zatiahnite záclony, závesy alebo žalúzie,
  • na výzvu opustite budovu a nasledujte evakuovaných do vyhradených priestorov,
  • vezmite si so sebou všetky osobné veci,
  • počkajte na ďalšie inštrukcie bezpečnostných zložiek riadiacich akciu,
  • pokiaľ bolo anonymné oznámenie o uložení bomby alebo trhaviny v budove, v ktorej sa nachádzate, opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto miesta,
  • V žiadnom prípade sa nezdržujte v blízkosti možného ohrozenia i napriek tomu, že vaša zvedavosť, čo sa bude v najbližších minútach diať, vás núti zostať v blízkosti nebezpečného miesta!!!

8.2 Obdržanie podozrivej zásielky (list, balíček):

 • podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou,
 • uložte ju do igelitového sáčku alebo iného vhodného obalu,
 • potom opustite miestnosť, umyte si ruky vodou a mydlom,
 • udalosť ohláste na tiesňovú linku 112 alebo 158,
 • polícia alebo hasičský záchranný zbor od vás zásielku preberie a odvezie ju na overenie obsahu.

8.3 Teroristická akcia (použitie strelných zbraní)

 • pokiaľ ste mimo budovu, okamžite opustite ohrozené miesto,
 • ak sa nachádzate v budove, nezdržujte sa v blízkosti okien,
 • ukryte sa za vhodný kus nábytku,
 • striktne dodržujte pokyny vydávané bezpečnostnými zložkami,
 • nepoužívajte pevné telefónne linky,
 • zachovajte pokoj a rozvahu. 
 1. vzniku epidémie a epidémie zo zvierat (epizoócie):
  • zabezpečte izoláciu chorých osôb a zvierat,
  • zamedzte ich styk s ostatnými obyvateľmi a zvieratami,
  • určte zdroj nákazy (napr. nesprávne uložený odpad),
  • obmedzte pohyb osôb mimo priestoru nákazy (zaistite karanténu),
  • zabezpečte preventívne očkovanie a podávanie antibiotík (profylaxia),
  • vykonajte hygienickú očistu zasiahnutých osôb, ako aj záchranných jednotiek,
  • vykonajte dezinfekciu, deratizáciu, dezinsekciu (ničenie mikroorganizmov, hlodavcov, hmyzu),
  • zabezpečte ekologickú likvidáciu uhynutých zvierat.
 2. vzniku zemetrasenia: 

pred zemetrasením:

 • pripraviť si prenosné rádio, baterku a lekárničku,
 • naučiť sa základy prvej pomoci,
 • poznať hlavné uzávery elektriny a plynu,
 • neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny,
 • dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.

pri zemetrasení: 

 

 • pri pobyte v budove ostať dnu,
 • pri pobyte mimo budovy zostať vonku, najviac zranení býva pri panickom úteku z domov alebo do úkrytov,
 • zachovať rozvahu, pomáhať deťom, susedom, starším osobám, invalidom, chorým a zraneným,
 • v budove rýchlo vyhľadať vhodné miesto, postaviť sa k opornému múru alebo pod dvere, ale nikdy nie k oknu,
 • ukryť sa pod stôl a v továrňach pod najbližší odolný predmet,
 • nevstupovať do výťahu a na schodište,
 • vonku sa zdržiavať čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov atď.,
 • nezostávať v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadať ochranu pod najbližšou bránou pod portálom,
 • nepoužívať otvorený oheň, existuje nebezpečenstvo výbuchu plynu a následného požiaru,
 • pri jazde v dopravnom prostriedku okamžite zastaviť na otvorenom priestranstve a nevystupovať počas trvania otrasov.

po zemetrasení: 

 • opatrene opustiť budovy a iné objekty narušené otrasmi, pri prechádzaní týmito objektmi hrozí nebezpečie zrútenia jednotlivých častí stavieb,
 • poskytnúť prvú pomoc sebe i iným zraneným, starším alebo chorým osobám, deťom a invalidom, dodržiavať zásady zvýšenej hygieny, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb,
 • nezdržiavať sa pod hrádzami vodných nádrží, v údoliach a okolí potokov a riek, kde môže dôjsť k ich rozvodneniu a pretrhnutiu hrádzí,
 • skontrolovať rozvody plynu, vody a elektriny, pri poruche rozvodov uzavrieť ich prívody, otvoriť okná a opustiť budovu, mimoriadnu starostlivosť venovať miestam, kde hrozí nebezpečenstvo úniku alebo vzniku nebezpečných škodlivín, toxických, biologických, rádioaktívnych, výbušných a iných látok ohrozujúcich životy ľudí a životné prostredie,
 • každý požiar hasiť dostupnými prostriedkami vždy s ohľadom na stav hasených objektov, organizačnými a ďalšími pokynmi, opatreniami zabrániť rozširovaniu požiaru a riadiť sa pokynmi príslušníkov požiarnych útvarov,
 • zabezpečiť trvalý dozor pri používaní otvoreného ohňa, pri opakovaných otrasoch zemského povrchu môže dôjsť v podmienkach poškodených komunikácií a rozvodov plynu k rozsiahlemu požiaru,
 • nepodliehať panike, sledovať správy, pokyny a informácie vysielané v rozhlase, riadiť sa pokynmi,
 • aktívne spolupracovať s orgánmi podieľajúcimi sa na záchranných prácach,
 • nepoužívať zbytočne telefóny mobilných a pevných sietí na vybavovanie osobných záležitostí a prežitých dojmov, vo svojom záujme uvoľniť telefónne spojenie pre urýchlené spojenie záchranárov, zdravotníkov, hasičov, ap.,
 • na pitie používať výhradne vodu prevarenú alebo pochádzajúcu zo zaručene nezávadného zdroja,
 • na núdzové ubytovanie používať stan alebo jednoduchý prístrešok s ľahkou konštrukciou v dostatočnej vzdialenosti od vysokých budov a objektov hroziacich pádom alebo zrútením,
 • na evakuáciu alebo pomoc príbuzným nepoužívať vlastné auto, aby sa predišlo dopravným zápcham a aby komunikácie boli uvoľnené pre dopravné prostriedky záchranárov, hasičov, zdravotníkov a ostatných účastníkov záchranných prác,
 • pri pátraní po osobnom majetku v troskách budov sa nevyhnutne podriaďovať rozhodnutiu orgánov riadiacich záchranné práce,
 • v prípade nariadenej evakuácie alebo premiestnenia do iného objektu vziať so sebou pitnú vodu, potraviny, lieky, baterku, prenosný rádiový prijímač, mobilný telefón, dôležité dokumenty a vhodný odev.