Denný poriadok školy

  • 7:00 - 8:30 Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, vzdelávacia aktivita. Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít.
  • 8:30 – 9:30 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - DESIATA - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie
  • 9:30 – 10:15 Vzdelávacie aktivity
  • 10:15– 11:30 Pobyt vonku -  vychádzky, pohybové aktivity, Vzdelávacie aktivity
  • 11:30– 12:30 Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OBED - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie .
  • 12:30– 14:30 Odpočinok
  • 14:30– 15:00 Činnosti zabezpečujúce životosprávu – OLOVRANT - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie .
  • 15:00– 16:00 Hry a činnosti podľa výberu detí, rozchádzanie sa domov.