Podpora zamestnanosti MRK v obci Ihľany prostredníctvom prípravy na pracovný trh

Podpora zamestnanosti MRK v obci Ihľany prostredníctvom prípravy na pracovný trh

 

 

Podpora zamestnanosti MRK v obci Ihľany prostredníctvom prípravy na pracovný trh

 

O projekte

 

V obci Ihľany je z celkového počtu MRK až 95% nezamestnaných, pričom zvyšných 5% je zamestnaných len sezónne. Rodiny cieľovej skupiny sú väčšinou mnohodetné. Nezamestnanosť v obci je výrazným problémom a z tohto dôvodu obec zahrnula zámer podpory zamestnanosti do Lokálnej stratégie komplexného prístupu. Cieľom tohto projektu je podporiť zamestnanosť a sociálnu inklúziu obyvateľov obce z MRK zvyšovaním možností prístupu na trh práce. Zamestnanosť obyvateľov z MRK podporiť prostredníctvom vzdelávania a prípravy na trh práce a sociálnu inklúziu podporiť prostredníctvom školiacich a poradenských programov. Po skončení aktivít projektu sa očakáva pozitívna zmena v myslení a hodnotovej orientácii aspoň časti cieľovej skupiny. Obec bude po skončení projektu hľadať potrebné zdroje a spôsoby na ďalšie rekvalifikačné aktivity, či už prostredníctvom ďalších projektov operačného programu ZaSI, alebo za pomoci štátu, VÚC, nadácií, ale aj súkromného sektora.

Projekt sa realizuje formou vzdelávacích kurzov v nasledovných profesiách:

  • Kurz lesný robotník – pilčík Ide o ťažobnú činnosť, v rámci ktorej účastníci získajú teoretické a praktické znalosti a zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, oboznámia sa s technickým náradím a zariadením používaným pri ťažobných činnostiach - reťazové píly.
  • Kurz lesný robotník – pestovná činnosť Teoretická a praktická časť kurzu zahŕňa výkony od prípravy plôch na umelú a prirodzenú obnovu, hygienu porastov a zakladania nových lesných porastov, cez ich ochranu a výchovu až do rubného veku.
  • Kurz práce s krovinorezom Absolventi kurzu získajú teoretické a praktické zručnosti manipulácie s krovinorezom pri dodržaní zásad BOZP, konštrukciu a zloženie krovinorezov, technológiu práce s krovinorezom.

Po skončení kurzov obec plánuje v rámci projektu zamestnať 6 osôb na obdobie 6 mesiacov. Vysoké percento nezamestnaných obyvateľov v obci je dôkazom toho, že táto cieľová skupina nutne potrebuje pomoc samosprávy. Obec sa preto rozhodla zahrnúť projekt podpory rastu zamestnanosti a tvorby pracovných miest k projektovým zámerom Lokálnej stratégie komplexného prístupu a riešiť tento problém komplexne. Týmto projektom sa však vytvorí priestor pre efektívnu rekvalifikáciu osôb vzdialených od trhu práce a pracovného života, hlavne MRK, ich následné uplatnenie na trhu práce prostredníctvom osvojeného pracovného režimu a získaných pracovných návykov. Prepojenosťou na aktivity terénnej sociálnej práce projekt prispeje k postupnému odstraňovaniu následkov chudoby. Projektom sú zvýšené šance zamestnať sa na obdobie 6 mesiacov a následne sa zamestnať v podnikoch lesného hospodárstva (Podolínec, Hniezdne, Kolačkov, Jakubany, Kamienka, Jarabina,...).
Po ukončení vzdelávacích aktivít budú pokračovať aktvity na následnú sociálnu inklúziu.

Počet osôb vyškolených v projekte : 150 osôb

Programy vzdelávania a prípravy na trh práce :

  • Lesný robotník - pilčík - 30 osôb (3 x kurz po 10 osôb)
  • Lesný robotník - pestovná činnosť - 100 osôb (5 x kurz po 20 osôb)
  • Kurz práce s krovinorezom 20 osôb (2 x 10 osôb)

Spolufinancovanie projektu zabezpečí obec z vlastných zdrojov.