Symboly obce

§ 33

Obecné symboly sú:

 1. erb obce Ihľany
 2. zástava obce Ihľany
 3. pečať obce Ihľany

§ 34

Erb obce Ihľany

 1. Erb obce Ihľany má v ľavej striebornej polovici štiepeného štítu zelený strom s čiernym kmeňom a čiernymi koreňmi. V pravej červenej polovici je strieborná horná časť tela biskupa so zlatou mitrou a zlatou berlou.
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Ihľany tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
 3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.
  • Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.
  • Žiadosť musí obsahovať:
   • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
   • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
   • potvrdenie o zaplatení poplatku.
 4. Erb obce sa používa:Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.
  • na pečatidle obce,
  • na insígniách starostu,
  • na listinách o udelení čestného občianstva obce Ihľany, ceny obce Ihľany a uznaniach obce Ihľany,
  • na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Ihľanoch ,
  • na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
  • v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
  • na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,
  • na rovnošatách zamestnancov obecnej polície a obecného hasičského zboru,
  • na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného hasičského zboru.
 5. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

§ 35

Zástava obce Ihľany

 1. Zástavu obce Ihľany tvorí päť predĺžených pruhov v zelenej, čiernej, bielej, červenej a žltej farbe. Zástava má pomer 2:3 a je ukončená tromi cípmi a dvoma zástrihami siahajúcimi  do tretiny jej lisu.
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Ihľany tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
 3. Zástavu obce Ihľany používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
 4. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
 5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená  z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov ).
 6. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
 7. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
  1. zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
  2. na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
 8. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
 9. Obec Ihľany určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Ihľany.

§ 36

Pečať obce Ihľany

 1. Pečať obce Ihľany tvorí erb obce Ihľany s hrubopisom: „OBEC IHĽANY“
 2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
 3. Pečať uschováva starosta obce.