Navigácia

Obsah

Školstvo, kultúra a šport

V Ihľanoch sa nachádza základná škola pre 1.-4. ročník a tiež materská škola, ktorých zriaďovateľom je obec. Základnú školu navštevuje cca 120 žiakov, do MŠ chodí cca 25 detí. Žiaci 5. až 9. ročníka dochádzajú do ZŠ do Holumnice alebo do Toporca. V Ihľanoch sa nachádza elokované pracovisko strednej súkromnej odbornej školy Biela voda z Kežmarku, ktoré navštevujú študenti z obce. V tejto škole majú študenti možnosť vzdelávať sa v odbore krajčírka a murár. Iné stredné školy, ktoré môžu navštevovať študenti z Ihlian, sa nachádzajú najmä v Kežmarku a Starej Ľubovni.

V obci sa nachádza kultúrny dom, ktorého interiér si však už v súčasnosti vyžaduje rekonštrukciu. Pre potreby obyvateľov obce je zriadená aj obecná knižnica, ktorá je v súčasnosti v rekonštrukcii a v ktorej dôjde aj k rekonštrukcii knižničného fondu. Kultúrno-spoločenský a športový život v obci je v porovnaní s inými obcami na priemernej úrovni. V zimnej fašiangovej sezóne sa v obci pravidelne koná ples DHZ. V júni samosprávne orgány obce v spolupráci so ZŠ a MŠ usporadúvajú oslavy Dňa detí, spravidla v auguste sa koná súťaž hasičov, ktorú organizuje miestny dobrovoľný hasičský zbor a v októbri samospráva obce organizuje posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V spolupráci s MAS Spiš sa v Ihľanoch bude v predvianočnom čase konať súťaž vo varení kapustnice (táto súťaž funguje na rotačnej báze, každý rok v inej obci).

Pre potreby športového vyžitia obyvateľov sa v obci nachádza jedno prírodné futbalové ihrisko a jedno multifunkčné ihrisko s umelou hracou plochou, ktoré bolo postavené z prostriedkov Nadácie SPP. Multifunkčné ihrisko si však už v súčasnosti vyžaduje rekonštrukciu. Pri MŠ je vybudované aj menšie detské ihrisko.

 

Tabuľka 18: Infraštruktúra kultúry a športu

Kultúrny dom

áno

Telocvičňa

nie

Kino

nie

Športové ihrisko prírodné

áno

Knižnica

áno

Športové ihrisko umelé

áno

Ochotnícky divadelný súbor

nie

Športový klub

nie

Folklórny súbor

nie

 

Zdroj: Obecný úrad

 

Podobne ako je tomu v iných vidieckych obciach, aj v Ihľanoch má významné postavenie v živote obce cirkev, ktorá mala odjakživa významný vplyv na náboženské, kultúrne a spoločenské dianie. V obci sa nachádzajú až tri kostoly, ktoré odrážajú pestré konfesionálne zloženie obyvateľstva minulých storočí (dnes už výrazne prevláda rímskokatolícke vierovyznanie).

V Majerke sa nachádza jednoloďový, pôvodne stredoveký rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa, ktorý bol v prvej polovici 19. storočia prestavaný v empírovom slohu. Rovnako v Majerke sa nachádza aj Evanjelický kostol augsburského vyznania z roku 1787[1], ktorý predstavuje tolerančnú barokovo-klasicistickú stavbu so sieňovým, polkruhovo zakončeným priestorom, preklenutým pruskými klenbami (Tomeček, Valek). Tento evanjelický kostol je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Podobne je v zozname NKP zapísaný aj gréckokatolícky Chrám sv. Michala archanjela, ktorý sa nachádza v Stotinciach. Tento kostol predstavuje jednoloďovú, pôvodne ranogotickú stavbu z poslednej tretiny 13. storočia. V obci sa nachádza ešte jedna pamiatka, zapísaná v registri NKP – je ňou pomník partizánom, nachádzajúci sa pod vrchom Ihla.

K cirkevným pamiatkam v Ihľanoch zaraďujeme aj Kaplnku pred obcou z roku 1940, Kaplnku Panny Márie Lurdskej, Kríže z roku 1888 pri terajšej poľnej ceste do Krížovej Vsi a Kríž z roku 2003, nachádzajúci sa na vrchu Barich (Tomeček, Valek).

MENO A PRIEZVISKO FUNKCIA TELEFÓN PRACOVISKO

MATERSKÁ ŠKOLA, Ihľany č. 51, 059 94

 

Mgr. Iveta Pompová riaditeľka MŠ 052/4589639
Mgr. Monika Tomečková pedagogický zamestnanec 052/4589639