Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ihľany - Peter Mišalko

Zverejnenie ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE IHĽANY, NA KTORÝ SA SŤAHUJE PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA – Peter Mišalko

Zámer predaja časti pozemku

Obec Ihľany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer predaja

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1. k.ú. Stotince, obec Ihľany, okres Kežmarok, pozemku parcely registra C KN parcela číslo 244 o výmere 1519 m2 , druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie (v príslušnom gramatickom tvare) do  vlastníctva v celku 1/1, a to:

 

Kupujúcim:

Meno a priezvisko:     Peter Mišalko

Rodné priezvisko:       Mišalko  

Trvale bytom:             Stotince 249, 059 94 Ihľany

Dátum narodenia:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodné číslo:                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Štátna príslušnosť:       SR

 

Kúpna cena za predaj parcely  predstavuje výšku 3 Eur/1m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Je skutočnosť, že pozemok, nie je možné využiť na iný účel, lebo priamo susedí s pozemkom kupujúceho a nie je možné ani iné využitie pozemku.

 

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený:

  • na úradnej tabuli obce Ihľany odo dňa 12.6.2020
  • na internetovej stránke www.ihlany.sk odo dňa 12.6.2020

 

 

Zodpovedá: Správce Webu