Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ihľany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - Oľga Mišalková

OBEC IHĽANY, IHĽANY 94, 059 94 IHĽANY, IČO: 00326241


 

Obec Ihľany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje predaj časti pozemkov

 

ktoré vznikli oddelením na základe Geometrického plánu č. 34629114-45/11, vyhotovený Antonom Vrábel, geodet, so sídlom Levočská 6, 060 01 Kežmarok, zo dňa 15.10.2011 a autorizačne overil Ing. Anton Olekšák  dňa 17.10.2011, úradne overila Ing. Iveta Kapolková dňa 26.10.2011 pod č. G1 574/11, na zameranie stavieb, oddelenie pozemkov a určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam par.č. 217/1-3,  z pôvodných parciel nachádzajúcich v obci Ihľany, k.ú. Stotince, okres Kežmarok vo vlastníctve obce v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku a to:

 • Parcely registra E – KN číslo parcely 155/1 o výmere 67 m2, druh pozemku ostatná plocha  zapísanej na LV č.510
 • Parcely registra  E – KN číslo parcely 159/2 o výmere 336 m2, druh pozemku  záhrady  zapísaný na LV č.1
 • Parcely registra E – KN  číslo parcely 148 o výmere 735 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty zapísaný na LV č.510
 • Parcely registra E – KN číslo parcely  5582/1 o výmere 18 m2, druh pozemku ostatná plocha  zapísaný na LV č.510

z ktorých do vlastníctva kupujúceho plánuje odpredať :

 • z parcely registra E KN číslo parcely 148 ako diel 1 o výmere 39 m2, ako trvalé trávne porasty - pričlení sa k parcele registra  C KN číslo parcely 217/1
 • z parcely registra E KN číslo parcely 148 ako diel 2 o výmere 5 m2, ako trvalé trávne porasty -  pričlení sa k parcele registra  C KN číslo parcely 217/2
 • z parcely registra E KN číslo parcely 159/2 ako diel 3 o výmere 188 m2, ako záhrada -  pričlení sa k  parcele registra  C KN číslo parcely 217/1
 • z parcely registra E KN číslo parcely 159/2 ako diel 4 o výmere 107 m2, ako záhrada -  pričlení sa k parcele registra C KN číslo parcely 217/2
 • z parcely registra E KN číslo parcely 159/2 ako diel 5 o výmere 5 m2, ako záhrada -  pričlení sa k parcele  C KN 217/3
 • z parcely registra E KN číslo parcely 155/1 ako diel 6 o výmere 14 m2, ako ostatná plocha -  pričlení sa k  parcele  registra C KN  číslo parcely 217/1
 • z parcely registra E KN číslo parcely 155/1 ako diel 7 o výmere 29 m2, ako ostatná plocha a pričlení sa k parcele  registra C KN  číslo parcely 217/2
 • z parcely registra  E KN číslo parcely 155/1 ako diel 8 o výmere 24 m2, ako ostatná plocha a pričlení sa k parcele  registra C KN číslo parcely 217/3
 • z parcely registra E KN číslo parcely 5582/1 ako diel 12 o výmere 3 m2, ako ostatná plocha a pričlení sa k parcele  registra C KN číslo parcely 217/1

 (ďalej len “ Predmet kúpy” v príslušnom gramatickom tvare).

 

Kupujúcej:

Meno a priezvisko:     Oľga Mišalková

Rodné priezvisko:       Dunková

Trvale bytom:             Stotince 69, 059 94 Ihľany

Dátum narodenia:       xxxxxxxxx

Rodné číslo:                xxxxxxxxxx

Štátna príslušnosť:       SR

(v ďalšom texte len „kupujúci“)

 

Kúpna cena

Predávajúci – Obec Ihľany predáva kupujúcemu Predmetu kúpy uvedený vyššie , za  kúpnu cenu určenú Obecným zastupiteľstvom Ihľany zo dňa 27.09.2019 vo výške  0,80 Eur / 1m² , pričom kupujúci uhradí kúpnu cenu v celosti vo výške 331,20 Eur (slovom: tristotridsaťjeden 20/100)  (414 m2  x 0,80), v hotovosti v deň podpisu tejto zmluvy k rukám predávajúceho na Obecnom úrade Ihľany.  Podpis predávajúceho na tejto zmluve je zároveň aj súhlasom so spôsobom zaplatenia tejto  kúpnej ceny. Predávajúci podpisom tejto Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Z.z.. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa §9a ods. 2 a ods.8 písmeno e),  potvrdzuje prijatie kúpnej ceny. zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Ihľany dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný kupujúcim. Predajom pozemku vznikne majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcemu.

 

 

 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

 • na úradnej tabuli obce Ihľany odo dňa 1.10.2019
 • na internetovej stránke www.ihlany.sk odo dňa 01.10.2019

 

 

 

                                                                                                          Ján Turek,

                                                                                                 starosta obce Ihľany

Zodpovedá: Správce Webu