Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE IHĽANY, NA KTORÝ SA SŤAHUJE PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA -Stanislav Mišalko, Marta Mišalková

Zámer predaja pozemku

Obec Ihľany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer predaja

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 433. k.ú. Majerka, obec Ihľany, okres Kežmarok, pozemku parcely registra E KN parcela číslo 103/2 o výmere 67 m2 , druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie (v príslušnom gramatickom tvare) do bezpodielového spoluvlastíctva manželov v podiele 1/1, a to:

 

Kupujúcim:

Meno a priezvisko:     Stanislav Mišalko

Rodné priezvisko:       Mišalko  

Trvale bytom:             Majerka 89, 059 94 Ihľany

Dátum narodenia:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodné číslo:                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Štátna príslušnosť:       SR

 

a manželka

 

Meno a priezvisko:     Marta Mišalková

Rodné priezvisko:       Dunková

Trvale bytom:             Majerka 89, 059 94 Ihľany

Dátum narodenia:     xxxxxxxxxxxxxx

Rodné číslo:                xxxxxxxxxxxx

Štátna príslušnosť:       SR

Kúpna cena za predaj parcely  predstavuje výšku 3 Eur/1m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Ihľany dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov. Predajom pozemku vznikne majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúceho.

 

 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

  • na úradnej tabuli obce Ihľany odo dňa 12.6.2020
  • na internetovej stránke www.ihlany.sk odo dňa 12.6.2020

 

 

Zodpovedá: Správce Webu