Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu Územného plánu obce Ihľany

O Z N Á M E N I E

 

Obec Ihľany, ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  o z n a m u j e  uskutočnenie

 

 verejného prerokovania

návrhu

Územného plánu obce ihľany

 

podľa požiadaviek § 22 ods. 1 stavebného zákona. Územný plán obce Ihľany rieši základnú koncepciu územného rozvoja obce, navrhuje novú výstavbu a umiestnenie verejnoprospešných stavieb. Je spracovaný na katastrálnych územiach Stotince a Majerka, t.j. pre správne územie Obce Ihľany.

 

Návrh Územného plánu obce Ihľany (ďalej len návrh) je vystavený na verejné nahliadnutie na internetových stránkach obce www.ihlany.sk a na Obecnom úrade Ihľany, v kancelárii starostu obce, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 700 hod. do 1530 hod.

Zároveň  z v o l á v a m e  

 

verejné prerokovanie

návrhu Územného plánu obce Ihľany

 

Verejné prerokovanie pre obyvateľov obce a verejnosť, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad obstarávateľa a spracovateľa územného plánu obce, sa uskutoční v priestoroch Základnej školy Ihľany č. 127. 

 

dňa 25. októbra 2018 (štvrtok) o 1600 hod

 

Obyvatelia obce Ihľany a verejnosť sú oprávnení podať pripomienky k návrhu do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 11. novembra 2018. Pripomienky je potrebné zasielať na poštovú adresu: Obec Ihľany, Ihľany 94, 059 94 Holumnica, elektronickú adresu ocuihlany@gmail.com, alebo doručiť osobne na obecný úrad v Ihľanoch.

 

Stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje Obec Ihľany s tými, ktorí ich uplatnili.

 

V Ihľanoch dňa 12. októbra 2018

                              Ján Turek, v.r.

                                                                                           starosta obce

 

Grafická časť

Schémy:

Schema_1.pdf

Schéma_2.pdf

Schéma_3.pdf

Schéma_4.pdf

Schéma_5-1.pdf

Schéma_5-2.pdf

Schéma_5-3.pdf

Schéma_6.pdf

 

Výkresy:

1_Širšie _vzťahy.pdf

2_Komplexný_výkres.pdf

3_Dopravné_vybavenie.pdf

4_Vodovod.pdf

5_Kanalizácia_splašková.pdf

6_Plynofikácia.pdf

7_Elektrifikácia_kanalizácia_dažďová.pdf

8_Ochrana_prírody_tvorba_krajiny.pdf

9_Regulatívy.pdf

10_Komplexný _výkres_výrez.pdf

 

Textová časť

Sprievodná správa:

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Závadná časť:

Závažná_časť.pdf

 

 

Zodpovedá: Správce Webu