Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 14
DNES: 365
TÝŽDEŇ: 3448
CELKOM: 782553

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ihľany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - Oľga Mišalková

OBEC IHĽANY, IHĽANY 94, 059 94 IHĽANY, IČO: 00326241


 

Obec Ihľany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje predaj časti pozemkov

 

ktoré vznikli oddelením na základe Geometrického plánu č. 34629114-45/11, vyhotovený Antonom Vrábel, geodet, so sídlom Levočská 6, 060 01 Kežmarok, zo dňa 15.10.2011 a autorizačne overil Ing. Anton Olekšák  dňa 17.10.2011, úradne overila Ing. Iveta Kapolková dňa 26.10.2011 pod č. G1 574/11, na zameranie stavieb, oddelenie pozemkov a určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam par.č. 217/1-3,  z pôvodných parciel nachádzajúcich v obci Ihľany, k.ú. Stotince, okres Kežmarok vo vlastníctve obce v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku a to:

 • Parcely registra E – KN číslo parcely 155/1 o výmere 67 m2, druh pozemku ostatná plocha  zapísanej na LV č.510
 • Parcely registra  E – KN číslo parcely 159/2 o výmere 336 m2, druh pozemku  záhrady  zapísaný na LV č.1
 • Parcely registra E – KN  číslo parcely 148 o výmere 735 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty zapísaný na LV č.510
 • Parcely registra E – KN číslo parcely  5582/1 o výmere 18 m2, druh pozemku ostatná plocha  zapísaný na LV č.510

z ktorých do vlastníctva kupujúceho plánuje odpredať :

 • z parcely registra E KN číslo parcely 148 ako diel 1 o výmere 39 m2, ako trvalé trávne porasty - pričlení sa k parcele registra  C KN číslo parcely 217/1
 • z parcely registra E KN číslo parcely 148 ako diel 2 o výmere 5 m2, ako trvalé trávne porasty -  pričlení sa k parcele registra  C KN číslo parcely 217/2
 • z parcely registra E KN číslo parcely 159/2 ako diel 3 o výmere 188 m2, ako záhrada -  pričlení sa k  parcele registra  C KN číslo parcely 217/1
 • z parcely registra E KN číslo parcely 159/2 ako diel 4 o výmere 107 m2, ako záhrada -  pričlení sa k parcele registra C KN číslo parcely 217/2
 • z parcely registra E KN číslo parcely 159/2 ako diel 5 o výmere 5 m2, ako záhrada -  pričlení sa k parcele  C KN 217/3
 • z parcely registra E KN číslo parcely 155/1 ako diel 6 o výmere 14 m2, ako ostatná plocha -  pričlení sa k  parcele  registra C KN  číslo parcely 217/1
 • z parcely registra E KN číslo parcely 155/1 ako diel 7 o výmere 29 m2, ako ostatná plocha a pričlení sa k parcele  registra C KN  číslo parcely 217/2
 • z parcely registra  E KN číslo parcely 155/1 ako diel 8 o výmere 24 m2, ako ostatná plocha a pričlení sa k parcele  registra C KN číslo parcely 217/3
 • z parcely registra E KN číslo parcely 5582/1 ako diel 12 o výmere 3 m2, ako ostatná plocha a pričlení sa k parcele  registra C KN číslo parcely 217/1

 (ďalej len “ Predmet kúpy” v príslušnom gramatickom tvare).

 

Kupujúcej:

Meno a priezvisko:     Oľga Mišalková

Rodné priezvisko:       Dunková

Trvale bytom:             Stotince 69, 059 94 Ihľany

Dátum narodenia:       xxxxxxxxx

Rodné číslo:                xxxxxxxxxx

Štátna príslušnosť:       SR

(v ďalšom texte len „kupujúci“)

 

Kúpna cena

Predávajúci – Obec Ihľany predáva kupujúcemu Predmetu kúpy uvedený vyššie , za  kúpnu cenu určenú Obecným zastupiteľstvom Ihľany zo dňa 27.09.2019 vo výške  0,80 Eur / 1m² , pričom kupujúci uhradí kúpnu cenu v celosti vo výške 331,20 Eur (slovom: tristotridsaťjeden 20/100)  (414 m2  x 0,80), v hotovosti v deň podpisu tejto zmluvy k rukám predávajúceho na Obecnom úrade Ihľany.  Podpis predávajúceho na tejto zmluve je zároveň aj súhlasom so spôsobom zaplatenia tejto  kúpnej ceny. Predávajúci podpisom tejto Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku obce uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Z.z.. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa §9a ods. 2 a ods.8 písmeno e),  potvrdzuje prijatie kúpnej ceny. zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Ihľany dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný kupujúcim. Predajom pozemku vznikne majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcemu.

 

 

 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

 • na úradnej tabuli obce Ihľany odo dňa 1.10.2019
 • na internetovej stránke www.ihlany.sk odo dňa 01.10.2019

 

 

 

                                                                                                          Ján Turek,

                                                                                                 starosta obce Ihľany

Vyvesené: 1. 10. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť