Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 16
DNES: 409
TÝŽDEŇ: 3492
CELKOM: 782597

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie ZÁMERU PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE IHĽANY, NA KTORÝ SA SŤAHUJE PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA -Stanislav Mišalko, Marta Mišalková

Zámer predaja pozemku

Obec Ihľany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje zámer predaja

nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 433. k.ú. Majerka, obec Ihľany, okres Kežmarok, pozemku parcely registra E KN parcela číslo 103/2 o výmere 67 m2 , druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie (v príslušnom gramatickom tvare) do bezpodielového spoluvlastíctva manželov v podiele 1/1, a to:

 

Kupujúcim:

Meno a priezvisko:     Stanislav Mišalko

Rodné priezvisko:       Mišalko  

Trvale bytom:             Majerka 89, 059 94 Ihľany

Dátum narodenia:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodné číslo:                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Štátna príslušnosť:       SR

 

a manželka

 

Meno a priezvisko:     Marta Mišalková

Rodné priezvisko:       Dunková

Trvale bytom:             Majerka 89, 059 94 Ihľany

Dátum narodenia:     xxxxxxxxxxxxxx

Rodné číslo:                xxxxxxxxxxxx

Štátna príslušnosť:       SR

Kúpna cena za predaj parcely  predstavuje výšku 3 Eur/1m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Ihľany dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov. Predajom pozemku vznikne majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúceho.

 

 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

  • na úradnej tabuli obce Ihľany odo dňa 12.6.2020
  • na internetovej stránke www.ihlany.sk odo dňa 12.6.2020

 

 

Vyvesené: 12. 6. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť