Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenových ponúk

Obec Ihľany

Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany, IČO: 00326241


 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk

 

 

 

              

vybavuje : Ján Turek                                       

V Ihľanoch, dňa 18.11.2020

                                               

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

Lávka cez potok

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. ⃰)

 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu ocuihlany@gmail.com, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: ) “Lávka cez potok“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do  27.11.2020 do 10:00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny s uvedením platnosti ponuky a lehotu dodania.

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka, ktorá bude následne doručená vybranému záujemcovi.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

 

            S pozdravom

 

Ján Turek

starosta obce

 

Príloha: súťažné podklady

 

 

Súťažné podklady

(zákazka podľa § 117)

 

„Lávka cez potok“

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                  Obec Ihľany     

IČO:                      00326241         

tel.:                       0905 400 212

e-mail:                   ocuihlany@gmail.com

  1. Typ zmluvy a predmet zákazky:

Objednávka na predmet zákazky: „Lávka cez potok“

  1. Podrobný popis predmetu zákazky

Podrobná dokumentácia je uvedený v prílohe.

 Miesto dodania: Obec Ihľany

Lehota dodania od zadania objednávky:  31.12.2020

  1. Jazyk ponuky: slovenský
  2. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

 

Dokumentácia pre zostavenie cenovej ponuky

Vyvesené: 18. 11. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť