Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 392
TÝŽDEŇ: 3475
CELKOM: 782580

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenových ponúk

Obec Ihľany

Obecný úrad č. 94, 059 94  Ihľany, IČO: 00326241


 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk

 

 

 

              

vybavuje : Ján Turek                                       

V Ihľanoch, dňa 18.11.2020

                                               

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

Lávka cez potok

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. ⃰)

 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu ocuihlany@gmail.com, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: ) “Lávka cez potok“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do  27.11.2020 do 10:00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny s uvedením platnosti ponuky a lehotu dodania.

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka, ktorá bude následne doručená vybranému záujemcovi.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

 

            S pozdravom

 

Ján Turek

starosta obce

 

Príloha: súťažné podklady

 

 

Súťažné podklady

(zákazka podľa § 117)

 

„Lávka cez potok“

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                  Obec Ihľany     

IČO:                      00326241         

tel.:                       0905 400 212

e-mail:                   ocuihlany@gmail.com

  1. Typ zmluvy a predmet zákazky:

Objednávka na predmet zákazky: „Lávka cez potok“

  1. Podrobný popis predmetu zákazky

Podrobná dokumentácia je uvedený v prílohe.

 Miesto dodania: Obec Ihľany

Lehota dodania od zadania objednávky:  31.12.2020

  1. Jazyk ponuky: slovenský
  2. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

 

Dokumentácia pre zostavenie cenovej ponuky

Vyvesené: 18. 11. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť