Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADYSLOVENSKEJ REPUBLIKY


z 10. januára 2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1
zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného právaa o zmenea doplnení
niektorých zákonovv zneníneskorších predpisov
v y h l a s u je m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m


1. deň ich konaniana sobotu 16. marca 2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskova určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
3. lehotu nautvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11.
februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.


Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov,
u r č u j e m
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.
Andrej Danko v .r.

 

 

Rozhodnutie_PR_SR.pdf (165 kB)

Informacie_pre_volica.pdf (285.5 kB)

Vyvesené: 25. 1. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť