Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zámer predaja pozemku - prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ihľany, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

 

Obec Ihľany v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predaja časti nehnuteľností, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok, na liste vlastníctva č.  1 pre katastrálne územie Stotince, Obec Ihľany, Okres Kežmarok, a to časti

 

  • z parcely C – KN 265/1 o výmere 386 m2 sa v prospech kupujúceho odčlení časť o výmere 72 m2, ako zastavané plochy a nádvoria,

 

do vlastníctva:

 

Vasil Roman, trvale bytom Stotince č. 173 a manželka Romanová Sláva, rod. Mišalková, Ihľahy č. 173m 059 94

 

Predávajúci predáva a kupujúci kupuje časť pozemku, ktorý je vyčlenený a popísaný v GP č. 9/2017  vyhotoveného dňa 31.1.2017 vyhotoviteľom Magita Olekšáková, Zimná 464/66, Spišská belá, 059 01.

 

Dohodnutá kúpna cena za predaj časti pozemku predstavuje 3  Eur/m2, t.j. 216 Eur (slovom dvestošesťnásť Eur) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Obec Ihľany uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu majetku a záujem o tieto časti parcely nebude mať iný záujemca.

 

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

 

  • na úradnej tabuli obce Ihľany odo dňa 25.9.2017

 

Zodpovedá: Správce Webu