Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom 24.03.2020 09.04.2020
Preventívne postupy a pravidlá - COVID-19 24.03.2020 09.04.2020
Opatrenia v súvislosti s koronavírusom 09.03.2020
SÚHRNNÉ VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SR 01.03.2020
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná 12.02.2020
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová 12.02.2020
Schválený rozpočet obce Ihľany bez programovej štruktúry na roky 2020,2021, 2022 04.01.2020
Návrh rozpočtu obce Ihľany na roky 2020, 2021, 2022 18.12.2019
Voľby do Národnej rady SR 2020 06.11.2019
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Ihľany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa - Oľga Mišalková 01.10.2019
Návrh programu Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch - 27.9.2019 18.09.2019
Vzdanie sa mandátu poslanca 04.09.2019
Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 02.09.2019
Návrh VZN o určení názvu ulíc a číslovaní stavbiev v obci Ihľany 02.09.2019
Zámer predaja pozemku - F. Mišalko 02.09.2019
ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE IHĽANY, NA KTORÝ SA SŤAHUJE PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA - Pavol Vojček 02.09.2019
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom 03.06.2019
VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 16.05.2019
Zásady odmeňovania poslancov 16.05.2019
Záverečný účet obce za rok 2018 16.05.2019
Záverečný účet obce za rok 2018 - návrh 29.04.2019 15.05.2019
Návrh VZN obce Ihľany, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene 29.04.2019
Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia 29.04.2019
Zásady odmeňovania poslancov - návrh 26.04.2019
Komunitný plán sociálnych služieb obce Ihľany - návhr 20.03.2019
Výsledky hlasovania - voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 16.03.2019
Návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 20.32.2019 15.03.2019
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 25.02.2019
Zoznam kandidátov na prezidenta SR 20.02.2019
Návrh programu OZ konaného dňa 20.2.2019 15.02.2019
Územný plán obce Ihľany - čistopis 05.02.2019
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 25.01.2019
Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky 25.01.2019
Určenie osôb zodpovedných za organizačnú a technickú prípravu volieb 25.01.2019
Usmernenie - chov domácich zvierat 24.01.2019
Rozpočet obce Ihľany bez programovej štruktúry na roky 2019,2020,2021 10.01.2019 26.01.2019
Návrh programu OZ konaného dňa 9.1.2018 03.01.2019
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 11.11.2018
Oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu Územného plánu obce Ihľany 12.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Ihľany 26.09.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Ihľanoch 26.09.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce o organizácii miestneho referenda 20.09.2018
Návrh programu OZ - 19.9.2018 13.09.2018
Menovanie zapisovateľa miestnej voelbnej komisie 28.08.2018
Oznámenie o odovzávani kandidátskych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 28.08.2018
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej komisie 27.08.2018
Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávy 13.07.2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov 10.07.2018
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy 10.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 28.06.2018
Návrh programu obecného zastupiteľstva - 28.6.2018 25.06.2018
Návrh programu obecného zastupiteľstva - 4.4.2018 30.03.2018
Zverejnenie zámeru predaja pozemku - svojpomocná výstavba 02.02.2018
Návrh programu obecného zastupiteľstva - 1.2.2018 29.01.2018
Oznámenie o začastí územného konania a nariadenie ústného konania 10.01.2018
Zámer predaja pozemku - prípad hodný osobitného zreteľa 25.09.2017
Zverejnenie elektronickej adresy na na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 21.08.2017
Návrh programu OZ - 22.6.2017 05.06.2017
Plán kontorlnej činnosti II. polrok 05.06.2017
Oznam o prerušení distribúcie elektriny - 14.jún 2017 od 7:00-15:30 hod - celá obec 31.05.2017 16.06.2017
Návrh programu OZ - 26.5.2017 10.05.2017
Komunitný plán sociálnych služieb obce Ihľany - Návrh na pripomienkovanie 26.02.2017
Návrh programu obecného zastupiteľstva - 15.3.2017 26.02.2017
Návrh záverečného účtu obce Ihľany 2016 26.02.2017
Zámer predaja pozemku - Ján Mišalko Ihľany č. 244 10.02.2017
Schválený rozpočet na roky 2017,2018,2019 21.12.2016
Návrh programu obecného zastupiteľstva - 20.12.2016 08.12.2016
Návrh rozpočtu na roky 2017,2018,2019 05.12.2016
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 05.12.2016
Návrh programu Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.9.2016 14.09.2016
Upozornenie - zmena legislatívy, ktorá sa týka trestného postihovania neoprávneného manipulovania s meradlom zemného plynu 11.07.2016
Zverejnenie zámeru predaja pozemku - Peter Mišalko, č. 167, Ihľany 01.06.2016
Zber nebezpečného odpadu 16.05.2016 23.05.2016
Program odpadového hospodárstva Pešovského kraja na roky 2016-2020 04.05.2016 27.05.2016
Návrh PHSR 16.03.2016 01.04.2016
Program obecného zastupisteľstva - 18.3.2016 07.03.2016 23.03.2016
Návrh Záverečného účtu obce Ihľany za rok 2015 02.03.2016 18.03.2016
Návrh strategického dokumentu PHaSR PSK 12.02.2016 28.02.2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014-2020 12.02.2016 28.02.2016
Oznámenie o začatí správneho konania k vydaniu súhlasu na výrub krovín a plevelných drevín 03.02.2016 19.02.2016
Zverejnenie zámeru predaja pozemku 02.02.2016 18.02.2016
Zverejnenie zámeru predaja pozemku 02.02.2016 18.02.2016
RIÚS - návrh 11.01.2016 27.01.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia PSK 11.01.2016 27.01.2016
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK