Ihľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Register zmlúv, faktúr a objednávok

Číslo zmluvy:
2021/27
Názov:
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2019- 002476 zo dňa 30.05.2019, názov projektu: „Miestne občianske poriadková služba v obci Ihľany"
Predmet zmluvy:
V záhlaví zmluvy sa na základe zmeny štatutárneho orgánu menia identifikačné údaje Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky týkajúce sa konajúcej osoby na znenie: „konajúci: Bc. Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR“ 2. V záhlaví zmluvy sa na základe zmeny plnomocenstva menia identifikačné údaje Ministerstva vnútra SR týkajúce sa označenia plnomocenstva na znenie: „konajúci: JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 8. júla 2015 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 9. júla 2018 a plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2021/001914-053 zo dňa 8. apríla 2021“ 3. V článku 2 ods. 2.1 sa spojenie „Výzva – kód“ nahrádza spojením „Kód výzvy“ 4. V článku 3 odsek 3.9 zmluvy text „vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci“ znie „vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,“. 5. Článok 4 odsek 4.2. zmluvy znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia v elektronickej podobe bude prebiehať prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, ale iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). V prípade bežnej komunikácie môže vzájomná komunikácia prebiehať prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.“ 6. Článok 4 odsek 4.5 zmluvy znie: „Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). “ 7. V článku 7 ods. 7.2 písmeno c) bod (ii) zmluvy znie: (ii) „platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy;“ 8. Príloha č. 1 zmluvy – Všeobecné zmluvné podmienky sa ruší a v celom rozsahu nahrádza Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku. 9. Príloha č. 2 zmluvy – Predmet podpory NFP sa ruší a v celom rozsahu nahrádza Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.
Cena:
Neuvedené
1. Zmluvná strana:
Obec Ihľany
2. Zmluvná strana:
Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
DIČ: SK2020571520
Meno podpisujúcej osoby:
Ján Turek
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta
Dátum zverejnenia:
4. 10. 2021
Dátum účinnosti zmluvy:
5. 10. 2021
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
3015076.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,6 MB