Navigácia

Obsah

Informácia o realizácii projektu:

 

Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Kód projektu v ITMS2014+: 31261AKU7

 

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít.

Špecificky cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a strarostlivosti v rannom detstve.

 

Miesto realizácie: Obec Ihľany, okres Kežmarok, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu: marec 2020 – december 2023

Rozpočet projektu:

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 497 498,56 € s DPH

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov          :   26 184,14 € s DPH.

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prístupu ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu v obci Ihľany.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

• rekonštrukcia predškolského zariadenia v obci

• rozšírenie kapacity školskej infraštruktúry v obci (MŠ)

• podpora prístupu detí z MRK v obci k predškolskému vzdelávaniu a výchove

• zvýšenie počtu detí z MRK, ktoré absolvujú predškolské vzdelávanie

• podpora technickej vybavenosti obci s prítomnosťou MRK

 

Realizáciou predloženého projektu sa vytvoria podmienky pre plnohodnotnú účasť detí z MRK na predprimárnom stupni vzdelávania. Okrem toho sa značne predĺži životnosť budovy predškolského zariadenia, pričom sa znížia celkové náklady na prevádzku a údržbu budovy. Ciele projektu sú v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ,

 

Aktivity projektu:

Pre predložený projekt je hlavnou aktivitou „Rekonštrukcia budovy materskej školy

Podaktivity:

• rekonštrukcia a nadstavba budovy

• interiérové a exteriérové vybavenie MŠ

 

Cieľová skupina:  Obyvatelia MRK • konkrétne deti z prostredia MRK vo veku 3-6 rokov

 

Kontaktné údaje príjmateľa:

Obec Ihľany 059 94 Ihľany č. 94

Štatutárny organ: Ing. Ondrej Čopjak – starosta obce,

e-mail ocuihlany@gmail.com

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

Odkazy na webové sídla

www.ihlany.sk                           www.ludskezdroje.gov.sk                     www.minv.sk        

 

Rozšírenie kapacity MŠ v obci Ihľany

 

 

 

 

Informácia o realizácii projektu:

 

Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany


Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2


Kód projektu v ITMS2014+: 31261AKU7


Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných komunít.


Špecificky cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a strarostlivosti v rannom detstve.


Miesto realizácie: Obec Ihľany, okres Kežmarok, Prešovský kraj


Časový rámec realizácie projektu: marec 2020 – marec 2023


 

Rozpočet projektu:

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 497 498,56 € s DPH

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov          :   26 184,14 € s DPH.

 


 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prístupu ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu v obci Ihľany.

 


 

Špecifickými cieľmi projektu sú:

• rekonštrukcia predškolského zariadenia v obci

• rozšírenie kapacity školskej infraštruktúry v obci (MŠ)

• podpora prístupu detí z MRK v obci k predškolskému vzdelávaniu a výchove

• zvýšenie počtu detí z MRK, ktoré absolvujú predškolské vzdelávanie

• podpora technickej vybavenosti obci s prítomnosťou MRK

 


 

Realizáciou predloženého projektu sa vytvoria podmienky pre plnohodnotnú účasť detí z MRK na predprimárnom stupni vzdelávania. Okrem toho sa značne predĺži životnosť budovy predškolského zariadenia, pričom sa znížia celkové náklady na prevádzku a údržbu budovy. Ciele projektu sú v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ,

 


Aktivity projektu:

Pre predložený projekt je hlavnou aktivitou „Rekonštrukcia budovy materskej školy

Podaktivity:

• rekonštrukcia a nadstavba budovy

• interiérové a exteriérové vybavenie MŠ


Cieľová skupina:  Obyvatelia MRK • konkrétne deti z prostredia MRK vo veku 3-6 rokov


Kontaktné údaje príjmateľa:

Obec Ihľany 059 94 Ihľany č. 94

Štatutárny organ: Ján Turek – starosta obce,

e-mail ocuihlany@gmail.com


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“


Odkazy na webové sídla

www.ihlany.sk                           www.ludskezdroje.gov.sk                     www.minv.sk        

 

Plagát: Zobraziť