Navigácia

Obsah

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany

 

 

Základné informácie


Operačný program:  
      Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom       Eur´ópsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sprostredkovateľský orgán:       Prešovský samosprávny kraj
Názov projektu:       Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany
Kód projektu:        201011K905
Trvanie projektu:       január 2016 - december 2019
Výška NFP:       301 506,64 €
Začiatok realizácie:       apríl 2019
Ukončenie:       22.2.2020
Zmluva o poskytnutí NFP       č. IROP-Z-302021K905-221-10
Účinnosť zmluvy      

14.7.2018

Ukončenie zmluvy       22.2.2020 - projekt mimoriadne ukončený


  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Integrovaný regionálny operačný program

Odkazy na webové sídla 

http://www.mpsr.sk