Obsah

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK

 

Základné informácie


Operačný program:  
      Operačný program Ľudské zdroje
         
Riadiaci orgán:       Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán:       Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu:       Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Kód projektu:        312051C909
Trvanie projektu:       január 2016 - december 2019
Výška NFP:       26 511 131,09  €
Začiatok realizácie:       01. 08. 2017 
Ukončenie:       I. fáza: 31. 10. 2019


  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Odkazy na webové sídla 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk