Obsah

Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

 

Základné informácie


Operačný program:  
      Operačný program Ľudské zdroje
         
Riadiaci orgán:       Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Sprostredkovateľský orgán:       Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu:       Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách
Kód projektu:        312051I641
         
Výška NFP:       2 372 335,56 €
Začiatok realizácie:       marec 2018
Ukončenie:       30.9.2019


  

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

 

Odkazy na webové sídla 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk