Navigácia

Obsah

Obecné lesy Ihľany .

 

Obec Ihľany hospodári na svojich majetkoch vo svojom katastrálnom území okrem iného aj vo vlastných lesoch . Obecné lesy  Ihľany sa nachádzajú v bývalom vojenskom výcvikovom priestore – Javorina . Obec  vo svojich lesoch  úradne hospodári od roku 1996 . Prvý samostatný Lesný hospodársky plán bol obci vydaný v roku 2002 s platnosťou do roku 2011 . V roku 2004 bol prijatý zákon č. 245 / 1994 Z.z., ktorý stanovil ,že do majetku obce pribudnú aj lesy nachádzajúce sa vo VVP – Javorina . Po nadobnutí  účinnosti a platnosti tohto zákona , obec ako vlastník vstupuje do hospodárenie v obecných lesoch od novembra roku 1994 .  Následne v roku 1995 ústavný súd rozhodol , že vlastníctvo  viacerých obcí , ktoré majú lesné pozemky vo VVP – Javorina ,je nespochybniteľné a mejetok  / lesy/   bol obciam úradne odovzdaný . Pre obec to bola veľká udalosť , keďže po rokoch „nespravodlivosti „ mohla obec konečne užívať a využívať svoj majetok v prospech všetkých obyvateľov obce .

Z hľadiska územno - geografického rozdelenia Slovenska sa LC Obecné lesy Ihľany nachádza v Prešovskom kraji , v okrese Kežmarok . V súčasnosti obec hospodári na 565,71 ha lesných pozemkov . Všetky porasty sa nachádzajú § 11, bod 1,2 Vyhlášky MP SR o hospodárskej úprave lesov č. 5 / 1995 v lesnej oblasti 42 Levočské Vrchy ,Bachureň , Spišská Magura , Ždiarska brázda , podoblasti A Levočské Vrchy , Bachureň a časti a- Levočské Vrchy . LC Obecné lesy Ihľany sa nachádzajú severne od imisnej oblasti zvanej Stredný Spiš . Nepriaznivé je prúdenie vzduchu vo vzťahu k diaľkovému prenosu imisií zo severozápadu / Ostravsko, Sliezko / .

 LC  Obecné lesy Ihľany hraničí  s nasledovnými LC : LC Spoločnosť  lesomajiteľov Ihľany , LC VLM Kežmarok , LC Obecné lesy Ľubica .

Prvým OLH bol od roku 1996 Jozef Trella. Po jeho odchode do dôchodku v roku 2011 prácu OLH vykonáva Mgr. Ondrej Jankura.   Mgr. Ondrej Jankura  pracuje v obci od roku 1997, najprv ako lesník a po vykonaní skúšok Odborného lesného hospodára  v roku 2011 aj ako lesný hospodár .

V tomto roku 2022 bol obci vydaný nový program starostlivosti o lesy  / PSL / . Zvlášnosťou tohto PSL je jeho obdobie platnosti . Platnosť PSL  býva zväčša desať rokov , no tento je schválený do roku 2028 a teda na sedem rokov . Ide o to aby sa nový PSL  vypracovával spoločne s okolitými lesnými celkami práve v roku 2028 . Aj napriek  skrátenej  platnosti PSL , čaká obec v Obecných  lesoch množstvo práce . Ide napríklad o 339 ha prerezávok či 236 ha prebierok a výchovnej ťažby v množstve 4461 m3 za obdobie siedmych rokov . 

Program starostlivosti na obdobie rokov 2022 – 2028 vypracovala : Slovenská lesnícka spoločnosť , a.s., Kuzmányho č. 5 , so sídlom v Banskej Bystrici .

Vypracoval : Mgr. Ondrej Jankura OLH .