Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2005

VZN zo dňa 15.11.2005 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Ihľany. Účinnosť: 15.11.2005 Stiahnuté: 91x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2007

VZN č. 1/2007 o prenajme budovy kultúrneho domu Stiahnuté: 250x

VZN č. 2/2007_o_prenájme_miestností Stiahnuté: 298x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2010

VZN č. 1/2010 obce Ihľany o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach, Účinnosť:18.08.2010 Stiahnuté: 113x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2012

VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 287x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2015

VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami Stiahnuté: 64x

VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 232x

VZN č. 4/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 198x

VZN obce Ihľany č. 1/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ Stiahnuté: 247x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ihľany Stiahnuté: 230x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2018

VZN 1/2018 - miesto a čas zápisu na PŠD Stiahnuté: 107x

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácii podľa §7 ods. 4 Stiahnuté: 166x

VZN č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 184x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 71x

VZN č. 2/2019, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene Stiahnuté: 62x

VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 29x

VZN č. 4/2019 o určení názvov ulíc Stiahnuté: 21x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2020

VZN č. 2/2020, ktorým sa dopĺňa VZN obce Ihľany č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, a objemným odpadom na území obce Ihľany Stiahnuté: 18x

VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 3/2012, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 21x

Stránka

  • 1