Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2005

VZN obce Ihľany č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce/účinné 17.6.2005 Stiahnuté: 53x

VZN obce Ihľany o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Ihľany/účinné 10.11.2005 Stiahnuté: 52x

VZN obce Ihľany o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ihľany/účinné dňa 15.11.2005 Stiahnuté: 56x

VZN zo dňa 15.11.2005 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Ihľany. Účinnosť: 15.11.2005 Stiahnuté: 194x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2006

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 58x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2007

VZN č. 1/2007 o prenajme budovy kultúrneho domu/účinné 1.7.2007 Stiahnuté: 374x

VZN č. 2/2007_o_prenájme_miestností pri zdravotnom stredisku, v kultúrnom dome a jedálne s kuchyňou na OcÚ Stiahnuté: 405x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2009

VZn č. 1/2009 zo dňa 21.11.2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie PŠD v ZŠ v Obci Ihľany Stiahnuté: 52x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2010

VZN č. 1/2010 obce Ihľany o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach, Účinnosť:18.08.2010 Stiahnuté: 274x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2011

VZN č. 1/2011 zo dňa 28.1.2011, kt. sa nariaďuje postup vo veci zamestnávania poberateľov starobného resp. predčasného dôchodku Stiahnuté: 50x

VZN č. 2/2011 o podmienkach nájmu nájomných bytov postavených s podporou štátu zo dňa 8.2.2011 Stiahnuté: 60x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2012

VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 407x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2015

VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 333x

VZN obce Ihľany č. 1/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie PŠD v ZŠ Stiahnuté: 369x

VZN č. 4/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 334x

VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami Stiahnuté: 173x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ihľany Stiahnuté: 347x

Všeobecné záväzné nariadenia r. 2018

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácii podľa §7 ods. 4 Stiahnuté: 285x

VZN č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 315x

VZN 1/2018 - miesto a čas zápisu na PŠD Stiahnuté: 216x

Stránka